Մասնագիտական խորհուրդներ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿ  
/ ըստ բնագավառի /

Խորհրդի անվանումը, համարը, խորհրդի նախագահը, գիտքարտուղարը

Կազմակերպությունը, որտեղ գործում է խորհուրդը, հեռախոսահամարը

Մասնագիտությունը, որով խորհուրդը իրավասու է կազմակերպել պաշտպանություն