Քննական ծրագրեր

Ա.00.00 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
Ա.01.00 Մաթեմատիկա   ԲԵՌՆԵԼ
Ա.02.00 Մեխանիկա ԲԵՌՆԵԼ
Ա.03.00 Աստղագիտություն ԲԵՌՆԵԼ
Ա.04.00 Ֆիզիկա ԲԵՌՆԵԼ

Բ.00.00 Քիմիական գիտություններ
Բ.00.01-Բ.00.10 ԲԵՌՆԵԼ

Գ.00.00 Կենսաբանական գիտություններ
Գ.00.02-Գ.00.09, Գ.00.15 ԲԵՌՆԵԼ

Ե.00.00 Տեխնիկական գիտություններ
Ե.01.00 Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա ԲԵՌՆԵԼ
Ե.02.00 Մեքենաշինություն և մեքենագիտություն ԲԵՌՆԵԼ
Ե.05.00 Տրանսպորտային, լեռնային և շինարարական մեքենաշինություն ԲԵՌՆԵԼ
Ե.09.00 Էլեկտրատեխնիկա ԲԵՌՆԵԼ
Ե.11.00 Սարքաշինություն, չափագիտություն և ինֆորմացիոն չափիչ սարքեր ԲԵՌՆԵԼ
Ե.12.00 Ռադիոտեխնիկա և կապ ԲԵՌՆԵԼ
Ե.13.00 Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում ԲԵՌՆԵԼ
Ե.14.00 Էներգետիկա ԲԵՌՆԵԼ
Ե.16.00 Մետալուրգիա և նյութագիտություն ԲԵՌՆԵԼ
Ե.17.00 Քիմիական տեխնոլոգիա ԲԵՌՆԵԼ
Ե.18.00 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա ԲԵՌՆԵԼ
Ե.19.00 Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա ԲԵՌՆԵԼ
Ե.20.00 Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ԲԵՌՆԵԼ
Ե.23.00 Շինարարություն ԲԵՌՆԵԼ
Ե.27.00 Էլեկտրոնիկա ԲԵՌՆԵԼ

Զ.00.00 Գյուղատնտեսական գիտություններ
Զ.01.00 Ագրոնոմիա ԲԵՌՆԵԼ
Զ.02.00 Անասնաբուծություն ԲԵՌՆԵԼ

Է.00.00 Պատմական գիտություններ
Է.00.01-Է.00.05 ԲԵՌՆԵԼ

Ը.00.00 Տնտեսագիտություն
Ը.00.01-Ը.00.08 ԲԵՌՆԵԼ

Թ.00.00 Փիլիսոփայական գիտություններ
Թ.00.01-Թ.00.06 ԲԵՌՆԵԼ

Ժ.00.00 Բանասիրական գիտություններ
Ժ.01.00 Գրականագիտություն ԲԵՌՆԵԼ
Ժ.02.00 Լեզվաբանություն ԲԵՌՆԵԼ

ԺԲ.00.00 Իրավաբանական գիտություններ
ԺԲ.00.01-ԺԲ.00.06 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԳ.00.00 Մանկավարժական գիտություններ
ԺԳ.00.01-ԺԳ.00.02 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԴ.00.00 Բժշկական գիտություններ
ԺԴ.00.01-ԺԴ.00.21 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԵ.00.00 Դեղագործական գիտություններ
ԺԵ.00.01 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԶ.00.00 Անասնաբուժական գիտություններ
ԺԶ.00.01 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԷ.00.00 Արվեստագիտություն
ԺԷ.00.01-ԺԷ.00.03 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԸ.00.00 Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01 ԲԵՌՆԵԼ

ԺԹ.00.00 Հոգեբանական գիտություններ
ԺԹ.00.01-ԺԹ.00.04 ԲԵՌՆԵԼ

Ի.00.00 Ռազմական գիտություններ

ԻԲ.00.00 Սոցիոլոգիական գիտություններ
ԻԲ.00.01 ԲԵՌՆԵԼ

ԻԳ.00.00 Քաղաքական գիտություններ
ԻԳ.00.01-ԻԳ.00.02 ԲԵՌՆԵԼ

ԻԴ.00.00 Գիտություններ Երկրի մասին
ԻԴ.01.00 Երկրաբանություն ԲԵՌՆԵԼ
ԻԴ.02.00 Ընդերքաբանություն ԲԵՌՆԵԼ
ԻԴ.03.00 Աշխարհագրություն ԲԵՌՆԵԼ
ԻԴ.04.00 Երկրաբնապահպանություն ԲԵՌՆԵԼ

ԻԵ.00.00 Աստվածաբանություն