ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին

  1. Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցորդների որակավորման գործերն ընդունելիս խստորեն հետևել ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 10-րդ կետի պահանջներին, այն է՝ <<Թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունների համար անհրաժեշտ է առնվազն վեց գիտական հոդված, այդ թվում առանց համահեղինակների՝ երկուսը, կամ առնվազն երեք գիտական հոդված, այդ թվում՝ առնվազն մեկ հոդված Web of Science կամ Scopus շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններից որևէ մեկում և մեկ հոդված առանց համահեղինակների>>: Այս պահանջները չեն տարածվում միայն այն անձանց վրա, որոնց ատենախոսության թեման սահմանված կարգով հաստատվել է մինչև 2015թ. մարտ ամիսը՝ ատենախոսությունը ոչ ուշ, քան ուսումնառության համար օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում պաշտպանելու պայմանով: Հիշեցնում ենք, որ առկա ասպիրանտուրայում ուսումնառության ժամկետը 3 տարի է, հեռակա ասպիրանտուրայում՝ 4, իսկ հայցորդի համար նախատեսված է 5 տարի:
  2. Ատենախոսության պաշտպանությունից հետո ԲՈՀ ուղարկվող փաստաթղթերի փաթեթում ներառել նաև թեման հաստատած հիմնարկի եզրակացության պատճենը: