Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 25 2024
«Եսայի Նչեցու Գլաձորի Ավետարանը» (Վենետիկ Հմր 1917) և Թորոս Տարոնցու արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Հնվ. 25 2024
Ճագարների էյմերիոզի հարուցիչների բազմազանությունը և համաճարակաբանությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Հնվ. 25 2024
Հանձնման (էքստրադիցիայի) գործընթացի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հնվ. 25 2024
Թուրքիայի աշխարհառազմավարության էներգատրանսպորտային գործոնը Մեծ Մերձավոր Արևելքում. փոխակերպումները և նոր մարտահրավերները Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հնվ. 25 2024
Բողոքի արտահայտման լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները հայերեն և անգլերեն համացանցային խոսույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հնվ. 25 2024
Կուսակցական լիդերության ինստիտուտի կայացման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հնվ. 25 2024
Դեռահասության ճգնաժամը և սեռային ինքնահաստատման առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հնվ. 19 2024
Տուրիստական պատրաստության մեթոդական առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հնվ. 19 2024
Զինվորական անձնակազմի մարտական ակտիվությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հնվ. 17 2024
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության հետ 1991-2008թթ. Երևանի պետական համալսարան Միջազգային հարաբերություններ ( ԻԳ.00.04 )
Հնվ. 17 2024
Անձի հոգեբանական որակների շարժընթացը կառավարչի մասնագիտական զարգացման գործընթացում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հնվ. 16 2024
Հանգույցային ազոտի ատոմ պարունակող ազոլոպիրիմիդինների սինթեզի, ալկիլման և H/D փոխանակման ռեգիոսելեկտիվության հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Հնվ. 16 2024
Հայաստանում տարածված ճակնդեղի (BETA L) վայրի տեսակների և պոպուլյացիոն սորտերի գենետիկական բնութագիրը որպես սելեկցիոն ելանյութ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն ( Զ.01.02 )
Հնվ. 12 2024
Առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Առանձին դաժանությամբ կատարված սպանությունների քրեաիրավական բնութագիրը և որակման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )