Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 19 2023
Լենզե-Թերինգի երևույթը և մոդիֆիկացված գրավիտացիա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ապրիլ 19 2023
Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձև ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Ապրիլ 15 2023
Քվանտային հաշվարկների համար ուղղագիծ կապված գլանային քվանտային կետերի հատկությունների հետազոտումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 14 2023
ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները կրթական բարեփոխումների համատեքստում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Ապրիլ 04 2023
Շուշի քաղաքի գրատպության պատմությունը /1828-1920թթ./ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Մարտ 30 2023
Պանթիւրքիզմը և Իրանը /պատմություն, գաղափարախոսություն, քաղաքականություն/ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Մարտ 30 2023
Ֆրուկտոզով հրահրված նյութափոխանակության խանգարումների և հակախոլինէսթերազային ակտիվությամբ բուսական միջոցներով պրոտեկցիայի նեյրոնային և անոթային ցուցանիշները ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մարտ 30 2023
Անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման մեթոդիկան մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մարտ 21 2023
ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների որակի կարգավորման արդիականացում Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Մարտ 16 2023
Ֆիզիկայի հիմնարար սկզբունքները և մեթոդները որպես ավագ դպրոցում սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման միջոց Հայ-Ռուսական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մարտ 16 2023
Աշխարհի պատկերի էական ասպեկտները Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն ( ԺԷ.00.01 )
Փետ. 28 2023
Պատժամիջոցների դերը գլոբալ և տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 28 2023
Ընտրությունների ինստիտուտի կայացման առանձնահատկությունները ժողովրդավարացման գործընթացներում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 24 2023
ՀՀ արտաքին ռազմական քաղաքականությունն անվտանգության ապահովման համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Փետ. 24 2023
Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» զարգացման փորձը միջազգային անվտանգության ապահովման գործընթացի համատեքստում /քաղաքագիտական վերլուծություն/ Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )