Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 13 2023
«Անապատի օդապարուկների» կառուցվածքը, ձևերը, թվագրությունը և գործառույթը Երևանի պետական համալսարան Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուլ. 13 2023
Պարսկական դասական պոեզիայի արձագանքներն Իրանական ժամանակակից կերպարվեստում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Հուլ. 11 2023
Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտը՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձև ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 11 2023
Տեղեկատվության ազատության ապահովման ու պաշտպանության ժամանակակից հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /սահմանադրաիրավական երաշխիքների և եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում/ Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 10 2023
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուլ. 06 2023
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության գնահատումը /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 06 2023
Առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունների չափորոշիչները Երևանի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 04 2023
Շաուֆլերյան տիպի թեորեմներ Երևանի պետական համալսարան Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն ( Ա.01.06 )
Հուլ. 04 2023
Խմբի նկատմամբ որոշված հիպերխմբեր Երևանի պետական համալսարան Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն ( Ա.01.06 )
Հուլ. 04 2023
Միջարաբական համագործակցության առանցքային հիմնախնդիրները Մերձավոր Արևելքում 1991-2011 թվականերին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 04 2023
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ նյութերով/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 04 2023
Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային որոշ բնութագրերի փոխհարաբերությունների դինամիկան՝ անձի հասունացման տարբեր փուլերում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուլ. 01 2023
Քվանտային էլեկտրոնիկայի համար հեռանկարային բյուրեղների էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիա ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուն. 30 2023
Հայաստանի մոլիբդենիտային խտանյութերից ռենիումի կորզման և լեգիրված մարտենսիտային ծերացող փոշեպողպատների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մետալուրգիա ( Ե.16.02 )
Հուն. 29 2023
Եվրոպայի հայկական լոբբին՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության հարաբերությունների զարգացման դերակատար ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )