Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 14 2023
Վարակի կանխարգելման և հսկողության ծրագրերի գնահատումը Հայաստանի հիվանդանոցներում Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն Համաճարակաբանություն ( ԺԴ.00.16 )
Դեկ. 14 2023
Խաղողագինեգործական համալիրի զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ Արմավիրի մարզում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 14 2023
<<Շահնամեն>> և երաժշտությունը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Դեկ. 13 2023
Ուսանողների մասնագիտական խոսքային կոմպետենցիայի ձևավորումը տեխնիկական բուհում ռուսերենի ուսուցման գործընթացում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Դեկ. 12 2023
Դեռահասների սեռադերային նույնականացման դեստրուկցիայի առանձնահատկությունները հոգեբանական հարմարման համատեքստում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Դեկ. 11 2023
Եռակալված գլանաձև մեքենամասերի պլաստիկ դեֆորմացմամբ ձևավորման գործընթացների հետազոտումը և կատարելագործումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մեքենագիտություն ( Ե.02.01 )
Դեկ. 08 2023
Պահանջվող ֆունկցիոնալ հատկություններով արգելակային շփական ասբեստազերծ ներդիրների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Դեկ. 07 2023
Ինժեներական մտածողության ձևավորման առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Դեկ. 07 2023
Սկիհի ծածկոցների պատկերագրական և զարդային առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Դեկ. 05 2023
Ia դասի գերնորերի ծնող աստղերի բազմազանության ուսումնասիրություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Դեկ. 05 2023
Գերնորերի և դրանց մայր գալակտիկաների դինամիկական հատկությունների ուսումնասիրություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Դեկ. 05 2023
Սինթետիկ պոլիռիբոնուկլեոտիդների հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Դեկ. 02 2023
Սեփականության իրավունքի էությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները տարբեր իրավական համակարգերում. տեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Դեկ. 02 2023
Հռոմեական իրավունքի ռեցեպցիան և նրա դերն ու նշանակությունը Եվրոպական իրավունքի ձևավորման և էվոլյուցիոն զարգացման համար ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Նոյ. 29 2023
Իրադարձայնության ձևերը Ի.Է. Բաբելի արձակի մեջ մոդեռնիստական փորձարարության համատեքստում Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Երևանյան մասնաճյուղ Գրականության տեսություն ( Ժ.01.04 )