Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 01 2023
Սոթք գավառը միջին դարերում ըստ պատմահնագիտական տվյալների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մայ. 31 2023
Ավագ դպրոցականի հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունն անգլերենի ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մայ. 30 2023
Ուսանողների մասնագիտական խոսքային կոմպետենցիայի ձևավորումը տեխնիկական բուհում ռուսերենի ուսուցման գործընթացում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մայ. 30 2023
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 1920-1950-ական թթ. Երևանի պետական համալսարան Պատմական գիտություններ ( Է.00.00 )
Մայ. 30 2023
Վակուումային կապպաների օգտագործման հիմնավորումը միջծնոտային սևեռման նպատակով ստորին ծնոտի կոտրվածքով հիվանդների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Մայ. 26 2023
Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները հետպատերազմյան Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Մայ. 26 2023
B, C հեպատիտների և ՄԻԱՎ-վարակի դեպքում բերանի խոռոչի կլինիկաձևաբանական առանձնահատկությունները, իմունային և մանրէաբանական տեղաշարժերը և համալիր բուժման արդյունավետության գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Մայ. 23 2023
Արդյունաբերական ձեռնարկությունների ֆինանսական ռազմավարության ձևավորման հիմնախնդիրները /ԳԱ, «Թայֆուն» սարքաշինական ձեռնարկության օրինակով/ Երևանի պետական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Մայ. 23 2023
Մարդու ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Մայ. 17 2023
Բանաստեղծական կայուն ձևերը 20-րդ դարի հայ պոեզիայում Երևանի պետական համալսարան Գրականության տեսություն ( Ժ.01.04 )
Մայ. 12 2023
Պետության տնտեսական ինքնիշխանության կառավարչական հիմնախնդիրները /ՀՀ նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Մայ. 04 2023
Լոգոպեդական վաղ միջամտության մոդելը աուտիզմի համախտանիշ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա) ( ԺԳ.00.03 )
Ապրիլ 28 2023
Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Ապրիլ 28 2023
Հայաստանի Հանրապետության մետալուրգիական արդյունաբերության կայուն զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Ապրիլ 28 2023
Ֆինանսական հաշվի ներդրման ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները և տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ ազգային հաշիվների համակարգում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )