Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 28 2022
Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում /Արցախի Հանրապետության սննդի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Ապրիլ 23 2022
Քվանտային կետերում բարդ էքսիտոնային կոմպլեքսների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 14 2022
Մատնունի ծիրանավորի (POTENTILLA PORPHYRANTHA JUZ.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարբեր բնակլիմայական պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Ապրիլ 14 2022
Թթվածնավոր միացություններից այրման ռեժիմում Mo-Cu նանոկոմպոզիտային նյութերի սինթեզը և մետաղների համատեղ վերականգնման մեխանիզմը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Ապրիլ 08 2022
Խառնուրդային գործվածքների օպտիմալ բաղադրության որոշման եղանակների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա ( Ե.19.01 )
Ապրիլ 07 2022
Կառուցվածքային և կոնստրուկտիվիստական չափումների էվոլյուցիան ՀՀ արտաքին քաղաքականության մեջ /Հայ-ռուսական հարաբերությունների օրինակով, 2008-2020թթ./ Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Ապրիլ 01 2022
Անալոգային ինտեգրալ սխեմաների հուսալիության բարձրացման միջոցների մշակում Երևանի պետական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Մարտ 30 2022
Անդրադարձության և փոխադարձության կառույցների գործառական և գործաբանական հայեցակերպերը անգլերենում /հայերենի զուգադրությամբ/ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Մարտ 29 2022
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները բնակչության տրանսպորտային սպասարկման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Մարտ 25 2022
Հորթուն-1 (Հայաստան) վաղ պլիոցենյան տեղավայրի ֆլորան և պալեոկլիման ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մարտ 17 2022
Քրեական գործերով իրավական օգնության, ներառյալ հանձնման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները /համեմատական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Մարտ 15 2022
Ուռուցիկ ոչ գծայնությամբ որոշ ինտեգրալ օպերատորների անշարժ կետերի կառուցման հարցեր Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Մարտ 07 2022
Գրականության ինքնառեֆլեքսիան գերմանական ռոմանտիզմի դարաշրջանից մինչ արդի գրականություն /Թոմաս Մանի և Գյունթեր Գրասի ստեղծագործությունների հիման վրա/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Փետ. 16 2022
Անգլերեն տեքստային որմնագրությունը որպես զանգվածային հաղորդակցության մոդել Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Փետ. 12 2022
Կենսաազդանշանների հետազոտումը բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծության միջոցով Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )