Պաշտպանությունների արխիվ

Հնվ. 16 2021
Ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարների սահմանադրական պատասխանատվությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հնվ. 16 2021
Հարկային ծառայության մարմինների և հարկ վճարողների իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հնվ. 15 2021
Ինքնաուսուցվող ինտեգրալ դինամիկ հիշասարքերի նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Դեկ. 29 2020
Շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների տարածման երկրաբանապահպանական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Դեկ. 28 2020
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության արդյունաբերականացման տնտեսական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 28 2020
Հաշտարարի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող անձնային և սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման համատեքստում) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Դեկ. 28 2020
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների քրեաիրավական և քրեակատարողական բնութագիրը Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Դեկ. 25 2020
Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված բութենոլիդների ստացումը և դրանց փոխարկումը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Դեկ. 25 2020
Անձի՝ ցանցային մարքեթինգում ներգրավվածությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Դեկ. 25 2020
Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունն ու Parachlorella kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 25 2020
Կոլուդ արծաթի և նանոկոմպոզիտ ֆիլտրերի հակամանրէային ազդեցության հետազոտություն՝ էֆեկտները, թաղանթային մեխանիզմները և կիրառումը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 24 2020
Մի շարք մետաղների թթվածնավոր միացությունների մագնեզիումա-կարբոթերմ վերականգնումն այրման ռեժիմում և W-Me (Cu, Ni, Ag) համաձուլվածքների սինթեզը Երևանի պետական համալսարան Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Դեկ. 24 2020
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղղությունները (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 22 2020
Հայաստանի ժայռապատկերների տիպաբանությունը և պատմամշակութային նշանակությունը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 19 2020
Դաշտի քվանտային տեսության որոշ երևույթներ արտաքին գրավիտացիոն դաշտում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )