Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 17 2021
V-VIII դարերի հայ սրբախոսական գրականության պատմագիտական արժեքը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 22 2020
Հայաստանի ժայռապատկերների տիպաբանությունը և պատմամշակութային նշանակությունը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Նոյ. 17 2020
Հայաստանի խորհրդայնացման հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Սեպ. 08 2020
Վախուշտի Բագրատիոնիի «Վրացական թագավորության նկարագրությունը» աշխատությունը որպես հայոց պատմության սկզբնաղբյուր Երևանի պետական համալսարան Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Մայ. 07 2019
Երևանի խանության XVIII դարի երկրորդ կեսի պատմության հիմնախնդիրները ըստ Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերի ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Մայ. 07 2019
<<Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի վավերագրերը>> Արցախի (Ղարաբաղի) պատմության ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հուլ. 03 2018
1590թ. Երևանի վիլայեթի և 1728թ. Երևանի Լիվայի ու նրա հյուսիսային հարակից շրջանի Օսմանյան աշխարհագրերը (համեմատական վերլուծություն) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 19 2017
Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը հայոց պատմության սկզբնաղբյուր (XVII դարի II կես - XIX դարի I կես) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հուլ. 18 2017
Հայոց ցեղասպանության խնդրի ուսումնասիրությունը Ռաֆայել Լեմկինի կողմից ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հուն. 20 2017
Սմբատ սպարապետի «Տարեգիրքը» ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 23 2016
Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռ» աշխատությունը որպես XVII-XVIII դարերի հայոց պատմության սկզբնաղբյուր ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հուլ. 08 2016
Հրովարտակ - պայմանագրերը որպես վաղ շրջանի հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հուլ. 01 2016
Կաթողիկոսական դիվանի և սրբազան սինոդի արխիվային վավերագրերի հավաքածուն որպես հայկական հարցի ուսումնասիրության աղբյուր (1894-1941թթ.) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Հուն. 14 2016
Հայոց պատմագրքերի գիտական բնագրերի կազմութեան խնդիրներ և ձեռագրական աւանդոյթներ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Մայ. 10 2016
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հայկական համայնքների պատմության խորհրդահայ պատմագրությունը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )