Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 12 2022
Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում /հայերենի զուգադրությամբ/ Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Դեկ. 08 2022
Հագուստը որպես նշանային համակարգ հայ և բրիտանական լեզվամշակույթներում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Նոյ. 28 2022
Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական վերլուծություն Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հոկ. 31 2022
Հայերենի հոլովական իմաստների համարժեքները իսպաներենում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Մայ. 23 2022
Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և պարսկերենում /զուգադրական քննություն/ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Նոյ. 30 2021
Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության խոսույթի քննադատական վերլուծությունը Հայաստանի, Իրանի և ռուսաստանի մամուլում Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Փետ. 10 2020
Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Դեկ. 03 2018
Իսֆահանի տեղանունները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 29 2018
Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 25 2018
Կանխենթադրույթի` որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաժանաչողական հայեցակերպը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 18 2018
Վաֆսի բարբառը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 18 2018
«Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Մարտ 26 2018
Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահակությունները հայերենի համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Մարտ 05 2018
«Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա թարգմանական առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Փետ. 19 2018
Համադանի և ֆարսի ֆահլավիյաթը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )