Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 23 2022
Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և պարսկերենում /զուգադրական քննություն/ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Փետ. 10 2020
Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Դեկ. 03 2018
Իսֆահանի տեղանունները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 29 2018
Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 25 2018
Կանխենթադրույթի` որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաժանաչողական հայեցակերպը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 18 2018
«Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հուն. 18 2018
Վաֆսի բարբառը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Մարտ 26 2018
Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահակությունները հայերենի համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Մարտ 05 2018
«Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա թարգմանական առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Փետ. 19 2018
Համադանի և ֆարսի ֆահլավիյաթը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Փետ. 05 2018
«Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հնվ. 29 2018
Քերականության տրամաբանական հիմքերը ըստ Ալ-Ֆարաբիի (տիպաբանական ուսումնասիրության փորձ) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Հնվ. 29 2018
Գրական արաբերենը գլոբալացման դարաշրջանում. լեզվական քաղաքականության հիմնախնդիրները տիպաբանական տեսանկյունից ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Նոյ. 06 2017
Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Դեկ. 26 2016
Կոնյուկտիվ, դիզյունկտիվ և իմպլիկատիվ լեզվական կառույցների կառուցվածքաիմաստաբանական վերլուծություն (ռուսերենի լեզվական նյութի հիման վրա) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )