Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մարտ 29 2022
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները բնակչության տրանսպորտային սպասարկման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հնվ. 14 2022
Սոցիալ-իրավական պետության սահմանադրական մոդելի կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 18 2021
Մեղքի և պատժի համաչափության սկզբունքների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները սահմանադրական նոր կարգավորումների և Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 18 2021
Անձնական տվյալների պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի հիմնահարցերը. համեմատական իրավական վերլուծություն Երևանի «Գլաձոր» համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 07 2021
Մունիցիպալ-իրավական պատասխանատվություն. տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ Հայ-Ռուսական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 19 2021
Վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքը, համեմատական-իրավական վերլուծություն և եվրոպական իրավական չափորոշիչները Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 19 2021
Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան) Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 10 2021
Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 10 2021
Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 01 2021
Եվրոպական Միության ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրավական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հնվ. 16 2021
Ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարների սահմանադրական պատասխանատվությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հնվ. 16 2021
Հարկային ծառայության մարմինների և հարկ վճարողների իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 12 2020
Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 12 2020
Սահմանադրական արդարադատությունը որպես քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության արդյունավետության բարձրացման միջոց (Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Սեպ. 15 2020
Պետական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )