Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 27 2024
Տարբեր քվանտային կառուցվածքների գծային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունները արտաքին դաշտերում Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 26 2024
Զրոչափանի քվանտային կառուցվածքների էլեկտրադինամիկական և օպտիկական բնութագիրների հետազոտությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 28 2023
Քվանտային կետերում մի քանի մասնիկային համակարգերի թերմոդինամիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 10 2023
Հեռանկարային գազային սենսորներ՝ մետաղօքսիդային նանոկոմպոզիտների հիման վրա Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 15 2023
Քվանտային հաշվարկների համար ուղղագիծ կապված գլանային քվանտային կետերի հատկությունների հետազոտումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուլ. 13 2022
Նոր երկչափ անցումային մետաղի քալկոգենիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց հատկությունների ուսումնասիրումը կիսահաղորդչային սարքերում կիրառության համար Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 28 2022
Նոր երկչափ անագի օքսիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց կիրառությունը կիսահաղորդչային գազային սենսորներում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 23 2022
Քվանտային կետերում բարդ էքսիտոնային կոմպլեքսների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 22 2022
Կոնական քվանտային կետերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 22 2021
Բիսմուտ տելուրիտի վրա հիմնված ոչ հյուսվածքային և հյուսվածքային միացությունների միկրոկառուցվածքի և ջերմաէլեկտրական հատկությունների առանձնահատկությունները Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 19 2020
Էլեկտրոնի ցանցային շարժունակության աղմուկները բևեռային կիսահաղորդիչներում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Օգս. 27 2020
Մետաղների և կիսահաղորդիչների նանոմասնիկների փոխազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետ լուծույթում Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 24 2018
Կիսահաղրդչային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների վրա արտաքին գործոնների ազդեցության տեսական ուսումնասիրում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 16 2018
Կիսահաղորդչային կենսասենսորի էլեկտրաստատիկ ազդանշանի ուժեղացումը ինտերկալացվող լիգանդներով Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Մայ. 26 2018
Էներգաանկախ մեմրիստորային կառուցվածքների ստեղծումը և դրանց էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )