Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 22 2023
PSEUDOMONAS, STENOTROPHOMONAS, XANTHOMONAS ցեղերի որոշ տեսակների մանրէների բազմակայունության ուսումնասիրումը և դրա հաղթահարումը L-գինեթթվի սինթետիկ ածանցյալներով ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 15 2023
THERMUS SCOTODUCTUS K1 շտամի ջերմակայուն ԴՆԹ պոլիմերազ I-ի հետերոլոգիական էքսպրեսիան, բնութագրումը և կենսատեխնոլոգիական ներուժը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հուն. 23 2023
Ծանր մետաղների հանդեպ կայուն նոր քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների անջատումը, ուսումնասիրումը և կիրառման հեռանկարները կենսատարրալուծման գործընթացներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Մարտ 20 2023
Հայկական կավից պատրաստված կերամիկայի և մոդելային գինիների միջև փոխազդեցությունը Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հոկ. 14 2022
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրների մանրէների բազմազանությունը, կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կենսատեխնոլոգիական ներուժը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 25 2020
Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունն ու Parachlorella kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 25 2020
Կոլուդ արծաթի և նանոկոմպոզիտ ֆիլտրերի հակամանրէային ազդեցության հետազոտություն՝ էֆեկտները, թաղանթային մեխանիզմները և կիրառումը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Մարտ 13 2020
Կաթնաթթվային բակտերիաների տարբեր համակեցությունների հակամանրէային ակտիվությունը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Նոյ. 23 2018
Արցախի տարբեր ընտանի կենդանիների կաթից անջատված կաթնաթթվային բակտերիաների և նրանց մետաբիոտիկների ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հուլ. 17 2018
Ֆոտոսինթեզող բակտերիաների կողմից 5-ամինալևուլինաթթվի կենսասինթեզի ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 22 2017
Մայրական կաթից պրոբիոտիկ բակտերիաների անջատումը և բնութագրումը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հուն. 23 2017
Հեռազննման մեթոդներով Հայաստանի որոշ արոտավայրերի դեգրադացիայի աստիճանի գնահատումը և դրանց վերականգնման կենսատեխնոլոգիական եղանակի մշակումը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Փետ. 10 2017
Նոր գենետիկական մոտեցումներ կաթնաթթվային բակտերիաների տեխնոլոգիական հատկությունների բարելավման համար ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 23 2016
Պրոբիոտիկ կաթնաթթվային բակտերիաների ադհեզիան որպես աղեստամոքսային համակարգի բնականոն միկրոբիոտային կարգավորիչ գործոն ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հուլ. 10 2015
Նոր քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների մեկուսացումը և ուսումնասիրությունը սուլֆիդային միներալների կենսատարրալուծման գործընթացներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )