Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն)

Questions
 1. Մարդու մոդելները տնտեսագիտության տեսության մեջ: Մարդը և տնտեսությունը:
 2. Բյուջետային սահմանափակումը և սպառողական վարքագիծը: Սպառողի հավասարակշռությունը:
 3. Արտադրական ֆունկցիան: Մասշտաբի աճող, նվազող և հաստատուն էֆեկտները:
 4. Իզոքվանտներ, իզոքոստներ, ծախսերի մինիմալացման և շահույթի մաքսիմալացման կանոնը:
 5. Կապիտալ հասկացությունը տնտեսագիտության տեսության մեջ: Կապիտալի զուտ արտադրողականությունը:
 6. Կապիտալի շուկայի բովանդակությունը: Կապիտալի սահմանային արտադրողականությունը:
 7. Կապիտալի առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունը փոխատվական կապիտալի շուկայում: Տոկոսը որպես գործոնային եկամուտ և նրա վրա ազդող գործոնները: Տոկոսի անվանական և իրական մակարդակը:
 8. Կապիտալի շարժի ձևերը: Արժեթղթերի շուկայի էությունը:
 9. Հիմնական և շրջանառու կապիտալ: Հիմնական կապիտալի մաշվածքը և դրա ձևերը: Ամորտիզացիան և դրա նորման:
 10. Արժեթղթերի շուկայի ֆունկցիաները և կառուցվածքը:
 11. Ֆոնդային բորսան և նրա ֆունկցիաները: Բորսայական և արտաբորսայական շուկա: Արժեթղթերի փոխարժեքը և դրա վրա ազդող գործոնները:
 12. Աշխատանքի շուկայի բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները:
 13. Աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը, որպես ածանցյալ առաջարկ և պահանջարկ:
 14. Աշխատավարձի էությունը: Աշխատավարձը որպես գործոնային եկամուտ:
 15. Աշխատավարձի մակարդակի հիմնախնդիրը: Անվանական և իրական աշխատավարձ: Նվազագույն աշխատավարձ:
 16. Հողը որպես արտադրության գործոն և դրա առանձնահատկությունները:Հողի շուկան: Հողի նկատմամբ պահանջարկը և առաջարկը:
 17. Ռենտայի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Ռենտան որպես գործոնային եկամուտ: Քվազիռենտա: Հողի գինը:
 18. Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը:
 19. Տնտեսական ռիսկի էությունը, տեսակները և ապա հովագրությունը:
 20. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները և ձևերը:
 21. Բաժնետիրական ընկերության էությունը և տեսակները:
 22. Ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Այլընտրանքային ծախսեր: Հաստատուն ծախսեր, փոփոխուն ծախսեր: Ծախսերի դասակարգումը:
 23. Համախառն հասույթ: Սահմանային հասույթ և դրա գրաֆիկը:
 24. Շահույթի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Շահույթը որպես գործոնային եկամուտ: Հաշվապահական, նորմալ և տնտեսական շահույթ:
 25. Մրցակցության էությունը և ֆունկցիաները: Շուկայական մրցակցության մոդելները:
 26. Կատարյալ մրցակցություն: Կատարյալ մրցակցության բնորոշ գծերը: MC=MR=AC=P:
 27. Ոչ կատարյալ մրցակցություն: Մոնոպոլիայի էությունը և գնագոյացման մեխանիզմը: MR=MC<AC<P:
 28. Օլիգոպոլիա: Օլիգոպոլիայի մրցակցության մոդելները/բեկված կոր,գաղտնի համաձայնություն,գնային լիդերություն, ծախս + / :
 29. Մոնոպոլիստական մրցակցությունը և նրա բնորոշ գծերը:
 30. Բնական մոնոպոլիայի էությունը, առանձնահատկությունները և գնագոյացման մեխանիզմը:
 31. Հակամենաշնորհային քաղաքականության էությունը:
 32. Եկամուտների բաշխման հիմնախնդիրը: Եկամուտների բաշխման սկզբունքները: Լորենցի կորը և Ջինիի գործակիցը:
 33. Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները և կառուցվածքը: Եկամուտների անհավասարությունը և սոցիալական արդարությունը:
 34. Բնակչության կենսամակարդակը և այն բնութագրող ցուցանիշները: Աղքատության հիմնախնդիրը:
 35. Մարդկային կապիտալի տեսությունը:Մարդկային կապիտալի վերարտադրության փուլերը:
 36. Հասարակական բարեկեցությունը և արդյունավետությունը: Պարետոյի օպտիմալացման սկզբունքը:
 37. Նեոլիբերալիզմի տնտեսական կոնցեպցիան:
 38. Մոնետարիզմի տեսական հիմնադրույթները:
 39. Եկամուտների վերաբաշխման շուկայական սկզբունքը և պետական քաղաքականությունը:
 40. Ամբողջական պահանջարկի կորը և նրա վրա ազդող ոչ գնային գործոնները: Տոկոսադրույքի էֆեկտը, հարստության էֆեկտը, ներմուծման էֆեկտը:
 41. Ամբողջական առաջարկը և նրա կորը: Այդ կորի քեյնսյան, միջանկյալ և դասական հատվածները ու դրանց բնութագրերը:
 42. Ամբողջական պահանջարկի և առաջարկի տեղաշարժերը: Արգելանիվի էֆեկտը:
 43. Ազգային հաշիվների համակարգը:
 44. Համախառն ներքին արդյունք: Դրա հաշվարկման եղանակները: Անվանական և իրական ՀՆԱ: Փոխկապակցված մակրոտնտեսական ցուցանիշների համակարգը:
 45. Պետական բյուջեի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Բյուջեի ծախսերի և եկամուտների ուղղությունները:
 46. Հարկի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Հարկի տեսակները:
 47. Ֆինանսների էությունը: Ֆինանսական համակարգը և դրա օղակները: Ֆինանսների ֆունկցիաները:
 48. Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները: Լաֆֆերի կորը:
 49. Բյուջեի դեֆիցիտը և պետական պարտքը: Ներքին և արտաքին պարտք:
 50. Սպառման և խնայողության բովանդակությունը:Դրանց փոխկապվածությունը:
 51. Սպառման և խնայողության հակումները և դրանց գրաֆիկները: Դրանց վրա ազդող գործոնները:
 52. Խնայողություն և ներդրում: Դրանց փոխկապվածությունը: Դրանց հավասարակշռության դասական և քեյնսյան մոտեցումները:
 53. Մուլտիպլիկատորի և աքսելերատորի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Մուլտիպլիկատորի և աքսելերատորի գործակիցները:
 54. Փողի շուկան և նրա էվոլյուցիան: Մուրհակ, չեկ, վարկային փողեր: Կանխիկ և անկանխիկ շրջանառություն:
 55. Փողի շուկայի հավասարակշռության նոր դասական և քեյնսյան մոտեցումները /IS-LM մոդելը/:Իրացվելիության ծուղակ:
 56. Դրամական համակարգի տարրերը: Շրջանառության համար անհրաժեշտ փողի քանակության որոշման տարբեր մոտեցումները:
 57. Վարկի էությունը և ֆունկցիաները: Վարկային ռեսուրսների ձևավորման աղբյուրները:Վարկավորման սկզբունքները: Վարկի ձևերը:
 58. Բանկի էությունը և ֆունկցիաները: Բանկերի տեսակները:Բանկային գործառնությունները: Բանկի շահույթը:Կենտրոնական բանկը և նրա հիմնական ֆունկցիաները:
 59. Փողային ագրեգատներ M1, M2, M3 : Փողի պահանջարկի և առաջարկի հավասարակշռությունը և դրա դասական, քեյնսյան և մոնետարիստական մոտեցումները:
 60. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և հիմնական ուղղությունները:
 61. Տնտեսական աճի Հարրոդ-Դոմարի և Սոլոուի մոդելները:
 62. Տնտեսական աճի նորդասական տեսությունները և մոդելները:
 63. Տնտեսական աճի հավասարակշռությունը:Դասական և քեյնսյան մեկնաբանությունները: AD-AS մակրոտնտեսական հավասարակշռության մոդելը:
 64. Տնտեսական կայունությունը և դրա խախտման պատճառները: Տնտեսական կայունացման քաղաքականությունը: Մոնետարիստական և ֆիսկալ քաղաքականություններ:
 65. Տնտեսական ցիկլը և նրա փուլերը: Տնտեսական պարբերաշրջանների տեսությունները: Հակացիկլային քաղաքականության ուղղությունները:
 66. Ինֆլյացիայի տնտեսական բովանդակությունը, պատճառները և տեսակները:
 67. Ինֆլյացիայի հետևանքները: Հակաինֆլյացիոն քաղաքականություն:
 68. Գործազրկության էությունը և պատճառները:Ֆիլիպսի կորի տնտեսագիտական բովանդակությունը:
 69. Գործազրկության ձևերը: Գործազրկության բնական մակարդակ: Օուքենի օրենքը:
 70. Տնտեսության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը: Շուկայի ձախողումները:
 71. Տնտեսության պետական կարգավորման հնարավորությունները,սահմանները և ուղղությունները:
 72. Արտաքին առևտուր: Արտաքին առևտրի քաղաքականությունը:Միջազգային առևտրի տեսությունները:
 73. Արտադրության գործոնների միջազգային շարժը: Կապիտալի միջազգային շարժի ձևերը:
 74. Աշխատանքային ռեսուրսների միջազգային միգրացիան և դրա հիմնական պատճառները:
 75. Միջազգային վալյուտային հարաբերություններ: Վալյուտայի կուրսը և դրա վրա ազդող գործոնները:
 76. Նորդասական սինթեզի տեսությունը:
 77. Տնտեսական աճի ժամանակակից տեսություններն ու մոդելները:
 78. Տնտեսական աճի հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում:
 79. Պոլ Հեյնեի << Տնտեսագիտական մտածելակերպ>> աշխատությունը:
 80. Ա. Սմիթի <<Ժողովուրդների հարստության բնույթի և պատճառների մասին ուսումնասիրություն>> աշխատությունը:
 81. Դ. Ռիկարդոյի <<Քաղաքատնտեսության և հարկման հիմունքներ>> աշխատությունը:
 82. Ջ. Բյուկենենի <<Տնտեսական քաղաքականության սահմանադրությունը>> աշխատությունը:
 83. Թ. Վեբլենի << Պարապ դասի տեսություն >> աշխատությունը:
 84. Ռ. Քոուզի <<Ձեռնարկություն , շուկա և իրավունք >> աշխատությունը:
 85. Ա. Մարշալի <<Քաղաքատնտեսության սկզբունքները >> աշխատությունը:
 86. Ջ. Միլլի <<Քաղաքատնտեսության հիմունքները>> աշխատությունը:
 87. Կ. Մենգերի << Քաղաքատնտեսության հիմունքները >> աշխատությունը:
 88. Մ. Միզեսի <<Մարդկային գործունեություն>> աշխատությունը:
 89. Դ. Նորթի <<Ինստիտուտները, ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները և տնտեսության գործառնություն>> աշխատությունը:
 90. Վ. Օուքենի <<Քաղաքատնտեսության հիմնական սկզբունքները>> աշխատությունը:
 91. Ա. Պիգուի <<Բարեկեցության տնտեսական տեսությունը >>:
 92. Ն. Շումպետերի <<Տնտեսական զարգացման տեսություն>> աշխատությունը:
 93. Ջ. Քեյնսի <<Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն>> աշխատությունը:
 94. Ռ. Նելսոնի ,Ս. ՈՒինտերի <<Տնտեսական փոփոխութունների էվոլյուցիոն տեսությունը>> աշխատությունը:
 95. Օ. Ուիլյամսոնի <<Կապիտալիզմի տնտեսական ինստիտուտները>> աշխատությունը:
 96. Ջ. Գելբրեյթի <<Տնտեսական տեսություններն ու հասարակության նպատակները>> աշխատությունը:
 97. Մ. Ֆրիդմանի <<Փողի քանակային տեսություն>> աշխատությունը:
 98. Ֆ. Հայեկի <<Մասնավոր փողեր>> աշխատությունը:
 99. Ռ. Հարրոդի <<Տնտեսական դինամիկայի տեսության մասին>> աշխատությունը:
 100. Ջ. Հիքսի <<Արժեք և կապիտալ>> աշխատությունը :
 101. Հայ տնտեսագիտական միտքը միջնադարում:
 102. Ալֆրեդ Մարշալի տնտեսագիտական հայացքները:
 103. Քեյնսյան տնտեսագիտության ընդհանուր բնութագիրը:
 104. Էվոլյուցիոն տեսությունը և տնտեսագիտությունը: