ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (Կենսաքիմիա)

Speciality
Questions
 1. Կատեխոլամինների սինթեզը
 2. Ամինաթթուների տրանսամինացումը
 3. Ճարպաթթուների β – օքսիդացումը
 4. Ճարպերի ճարպաթթվային կազմը
 5. Ամինաթթուների դեամինացումը
 6. Սերոտոնինի սինթեզը
 7. Միզանյութի առաջացումը, օրնիտիտինային ցիկլը
 8. Գլիկոլիզ
 9. Ամինաթթուների դեկարբոքսիլացումը կենդանական հյուսվածքում
 10. Գլուտամատդեկարբոքսիլազ, դերը ուղեղում
 11. Ամինաթթուների դեկարբոքսիլացումը
 12. Օքսիդացիոն ֆոսֆորիլացում
 13. Պիրուվատդեհիդրոգենազային և ալֆակետոգլուտարաթթվային կոմպլեքսները
 14. Սպիտակուցների դասակարգումը, կառուցվածքը
 15. Նուլկլեոտիդների և նուկլեինաթթուների կենսասինթեզը
 16. Սուպերօքսիդռադիկալներ, դրանց ազդեցությունը կենսաթաղանթների վրա
 17. Գլյուկոզայի մակարդակի կարգավորումը արյան մեջ, շաքարային դիաբետ
 18. Հիդրոլիտիկ ֆերմենտներ
 19. Գլուտամինաթթվի նյութափոխանակությունը
 20. Ամոնիակի առաջացման աղբյուրները
 21. Սպիտակուցների սինթեզը
 22. Ադենիլատցիկլազ և նրա ռեցեպտորները
 23. Ծծումբ պարունակող ամինաթթուների փոխանակությունը
 24. Կալցիում իոնների դերը ֆերմենտատիվ ակտիվության կարգավորման մեջ
 25. Իմունագլոբուլիններ
 26. Իոնային անցուղիներ (каналы)
 27. Քրոմատոգրաֆիկ մեթոդներ, ամինաթթուների որոշման գունավոր ռեակցիաներ
 28. Սպիտակուցի կառուցվածքի ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները
 29. Սպիտակուցների ֆունկցիոնալ դասակարգումը
 30. ԱՏՖ-ազաներ
 31. Հեմոգլոբին, կառուցվածքը, ֆունկցիան
 32. Ստերոիդ հորմոններ և նրանց ռեցեպտորները
 33. Դոպամինի առաջացումը և դերը ուղեղում
 34. Կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքը
 35. Գլիցինի փոխանակությունը
 36. Մետաղ պարունակող ֆերմենտներ
 37. Ամինաթթուներ, սպիտակուցներ, նրանց դասակարգումը
 38. Գլիկոլիզ և գլիկոգենոլիզ
 39. Ֆոսֆոլիպիդներ, նրանց սինթեզը և քայքայման ուղիները
 40. Նեյրոմեդիատորներ
 41. Գլիկոգենֆոսֆորիլազա
 42. Եռկարբոնաթթվային ցիկլը
 43. Ֆերմենտների դասակարգումը, կառուցվածքը, ազդեցության մեխանիզմը
 44. Ստերիններ, նրանց կենսաբանական դերը
 45. Չեզոք ճարպերի փոխանակությունը կենդանական հյուսվածքներում
 46. Ճարպերի և ճարպանման նյութերի ներկայացուցիչները հյուսվածքում
 47. Ճարպաթթուների օքսիդացումը, արգասիքների առաջացումը
 48. Ացետոնային մարմինների առաջացման ուղիները, կետոնեմիա, կետոնուրիա
 49. Լեղաթթուների տեսակները, նրանց առանձնահատկությունները
 50. Ստերիններ և ստերոիդներ, նրանց դասակարգումը, հատկությունները և ֆունկցիոնալ դերը
 51. Ածխաջրատների անաէրոբ օքսիդացումը կենդանական հյուսվածքներում
 52. Ֆոսֆոտրիոզների փոխանակությունը, վերջնական արգասիքները
 53. Ածխաջրատների անաէրոբ քայքայումը հյուսվածքներում
 54. Պիրոխաղողաթթվի ստացման ուղիները կենդանական հյուսվածքներում
 55. Ացետիլացման կոֆերմենտ «Ա»-ի կառուցվածքը, դերը նյութափոխանակության մեջ
 56. Ածխաջրատների փոխանակության խանգարումները, շաքարախտ, հիպո- և հիպերգլիկեմիա
 57. Գլիկոգենի սինթեզը լյարդում և մկաններում
 58. Օսլա, բաղկացուցիչ մասերը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները
 59. Ադրենալինի և նորադրենալինի ստացման եղանակները, նրանց դերը փոխանակության տարբեր օղակներում
 60. Վիտամին «PP», դերը և նշանակությունը
 61. Վիտամին B-6 և B-12, դերը և նշանակությունը
 62. Ենթաստամոքսային գեղձի հորմոններ, ինսուլին, գլյուկագոն
 63. Ֆերմենտների և վիտամինների ֆունկցիոնալ կապը
 64. Թափանցելիության վիտամին, նրա ֆիզիոլոգիական նշանակությունը
 65. Ֆերմենտների ակտիվ խմբերի նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ
 66. Օքսիտոցին և վազոպրեսին հորմոնները
 67. Ցիտոքրոմներ, նրանց դերը շնչառական պրոցեսների ապահովման մեջ
 68. Պուրինային և պիրիմիդինային հիմքերի փոխանակությունը, առաջացման ուղիները
 69. Ֆոլաթթու և հիպոֆիզի հորմոնները
 70. Ազոտային փոխանակության վերջնական արգասիքները, ամոնիակի և միզանյութի առաջացման ուղիները
 71. Գլիցին, ալանին ամինաթթուների փոխանակության առանձնահատկությունները կենդանական հյուսվածքներում
 72. Միզանյութի սինթեզի առանձնահատկությունները, օրնիտինային ցիկլի նշանակությունը
 73. Գլուտամինաթթվի և ասպարագինաթթվի նշանակությունը փոխանակության մեջ
 74. Ամինաշաքարներ, նրանց դերը նյութափոխանակության մեջ
 75. Պենտոզային ցիկլ, առանձնահատկությունները, դերը նյութափոխանակության մեջ
 76. Օքսալաքացախաթթվի նշանակությունը Կրեբսի ցիկլի մեջ
 77. Բախի և Վիլանդի տեսությունը օքսիդացման պրոցեսների էության վերաբերյալ
 78. Խոլեստերին, նրա ածանցյալները, դերը նյութափոխանակության մեջ
 79. Ֆոսֆոլիպազներ, նրանց դերը ֆոսֆոլիպիդների փոխանակության մեջ
 80. Ճարպերի նշանակությունը և դերը օրգանիզմի էներգետիկ հնարավորությունների ապահովման մեջ
 81. Ֆերմենտների դասակարգումը, օքսիդառեդուկտազներ, տրանսֆերազներ և էսթերազներ
 82. Պարաամինաբենզոական թթու, նրա դերը նյութափոխանակության մեջ
 83. Վահանագեղձի և հարվահանագեղձի հորոմնների նշանակությունը նյութափոխանակության մեջ
 84. Ճարպալույծ վիտամիններ
 85. Ջրալույծ վիտամիններ
 86. Նյարդային հյուսվածքների կենսաքիմիան
 87. Նուկլեինաթթուներ, կառուցվածքը
 88. Ածխաջրերի փոխանակության էներգետիկ արդյունավետությունը
 89. Արյան քիմիական բաղադրությունը` ալբումիններ, գլոբուլիններ, ֆիբրինոգեններ
 90. Արյան ձևավոր տարրեր` էրիտրոցիտներ, լեյկոցիտներ, տրոմբոցիտներ
 91. Նյութափոխանակությունը մկանային հյուսվածքում /քիմիական էներգիայի փոխակերպումը մեխանիկականի/
 92. Դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուներ, կառուցվածքը, դեզօքսիռիբոզա և ազոտային հիմքեր` ադենին, գուանին, ցիտոզին, թիմին
 93. Ինոզիտոլ պարունակող ֆոսֆոլիպիդներ, նրանց դերը և նշանակությունը կալցիումի փոխանակության մեջ բջջում
 94. Մակերիկամների կեղևի հորմոնների կենսասինթեզը, նյութափոխանակությունը, ազդեցությունը
 95. Գլիկոլիպիդներ, ցերեբրոզիդներ, սֆինգոլիպիդներ, գանգլիոզիդներ
 96. Ջրի քանակը, դերը, նյութափոխանակության կարգավորումը օրգանիզմում
 97. Արյան դերը իոնային կազմի կարգավորման մեջ
 98. Ինսուլին, քիմիական բնույթը և կենսասինթեզը
 99. Ֆերմենտի ակտիվ կենտրոնը /ացետիլխոլինի փոխազդեցության մեխանիզմը խոլինէսթերազի ակտիվ կենտրոնի հետ/
 100. Կրեբսի ցիկլը