Vocabulary enrichment methods for native language teaching process in primary school

2021
Ընդդիմախոս Ի.Կ.Կարապետյանի կարծիքը
Ի.Կ.Կարապետյան (754.83 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ժ.Մովսիսյանի կարծիքը
Ա.Ժ.Մովսիսյան (1.05 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.3 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Թոռունյան (981.06 KB)