Prevention of crystal bone resorption during the dental implantation

2021
Ընդդիմախոս Հ.Դ.Ենոքյանի կարծիքը
Հ.Դ.Ենոքյան (709.06 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Վ. Լալայանի կարծիքը
Կ.Վ. Լալայան (955.26 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.37 MB)