The competition environment and the ways of its regulation in the agri-food sector in the Republic of Armenia

2022

Confirmed

2021

Ընդդիմախոս Ս.Ս.Ավետիսյանի կարծիքը
Ս.Ս.Ավետիսյան (1.91 MB)
Ընդդիմախոս Ի.Զ.Ալեքսանյանի կարծիքը
Ի.Զ.Ալեքսանյան (1.2 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.92 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Հովհաննիսյան (1.02 MB)

2020

Մերժված