Development of the reliability improvement methods of analogue integrated circuits

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Օ.Պետրոսյանի կարծիքը
Օ.Պետրոսյան (144.64 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Վարդանյանի կարծիքը
Ա.Վարդանյան (95.28 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (203.89 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Պետրոսյան (977.3 KB)