Synaptic processes of neurons of the substantia nigra in the corticonigral projection on the model of Parkinson's disease under the conditions of the protective effect of the Central Asian cobra venom and Melanin

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Է․Ավետիսյանի կարծիքը
Է․Ավետիսյան (824.24 KB)
Ընդդիմախոս Ս․Գրիգորյանի կարծիքը
Ս․Գրիգորյան (661.38 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Խաչատրյան (949.36 KB)