Investigation of the joint effect of medical plant extracts and metall nanoparticles for the treatment and prevention of liver cirrhosis development

2023

Confirmed

2022

Ընդդիմախոս Գ.Վարդանյանի կարծիքը
Գ.Վարդանյան (235.84 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (170.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (318.1 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ.Ղազարյան (742.69 KB)