Fundamental principles and methods of physics as a way to develop creative thinking in high school students

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Հ.Ս. Միքայելյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Համլետ Միքայելյանի կարծիքը.pdf (1.78 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Ա. Սաֆարյանի կարծիքը
Ն. Սաֆարյան (1.42 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (664.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Մովսիսյան (1.03 MB)