Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Sub List
Կառավարում
Questions
 1. Ռազմավարական կառավարման էությունը, գործառույթները, մեթոդաբանութան զարգացման փուլերը:
 2. Ռազմավարության էությունը, հասկացությունը, Հ. Մինցբերգի «5–P» ռազմավարությունները:
 3. Ռազմավարության էությունը: Ռազմավարության աստիճանակարգերը
 4. Ռազմավարական կառավարման ձևերը: Ռազմավարական կառավարման սկզբունքները:
 5. Կազմակերպության տեսլականի, առաքելության, նպատակների սահմանումը, մշակման առանձնահատկություններն ու ներկայցվող պահանջները:
 6. Կազմակերպության ճյուղային միջավայրի ընդհանուր բնութագիրը և վերլուծությունը Մ.Պորտերի հինգ մրցակցային ուժերի մեթոդով:
 7. Կազմակերպության արտաքին մակրոմիջավայրի վերլուծությունը:
 8. Կազմակերպության արտաքին միկրոմիջավայրը և դրա գործոնները:
 9. EFAS-ը որպես ռազմավարական վերլուծության մեթոդ:
 10. SWOT վերլուծության էությունը և տրամաբանությունը։ SWOT մատրիցայի կառուցման սկզբունքները:
 11. Բենչմարքինգի էությունը, տեսակները, առանձնահատկությունները:
 12. Կազմակերպումը որպես կառավարման գործառույթ։ Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի ձևավորման տարրերը։ Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների տեսակները:
 13. Մոտիվացիայի ավանդական և ժամանակակից տեսությունները և առանձնահատկությունները:
 14. Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործառույթ, էությունը և տեսակները։ Վերահսկողության գործընթացի հիմնական փուլերը, կազմակերպման և իրականացման կարգը:
 15. Կառավարման կոմունիկացիաներ։ Միջանձնային և կազմակերպական կոմունիկացիաներ, դրանց արդյունավետության բարձրացման գործոնները:
 16. Կառավարչական որոշումների էությունը, դասակարգումը, իրագործման կազմակերպումը:
 17. Կոնֆլիկտների էությունը, պատճառները, տեսակները, գործառույթները, կառավարման հիմնական եղանակները:
 18. Փոփոխությունների կառավարման ռազմավարությունը։ Փոփոխություններին դիմադրելու պատճառները և հաղթահարման եղանակները:
 19. Սթրեսի հիմնական տեսակները, դրանց պատճառները և կառավարման միջոցները:
 20. Մոդելավորումը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում։ Կառավարչական որոշումների իրագործման կազմակերպումը:
 21. Մրցակցային առավելություններին հասնելու ռազմավարությունները:
 22. Ճյուղային ռազմավարություններ:
 23. Ֆունկցիոնալ ռազմավարություններ:
 24. Ռազմավարական վերլուծության հիմնական մեթոդները:
 25. Կազմակերպության ներքին միջավայրի վերլուծության մոտեցումները։ Մակքինսի համակարգային մոտեցումը, Մ․ Պորտերի «արժեքների շղթան», Օհմայեի շուկայական մոտեցումը:
 26. PIMS նախագիծը:
 27. Զարգացող /ինովացիոն/ ճյուղերում գործող կազմակերպությունների ռազմավարությունները:
 28. Հասուն ճյուղերում գործող կազմակերպությունների ռազմավարությունները:
 29. Անկման ճյուղերում գործող կազմակերպությունների ռազմավարությունները:
 30. Տարբերակման ռազմավարությունը և դրա այլընտրանքները:
 31. Կենտրոնացման ռազմավարություն:
 32. Կազմակերպության նպատակների իրականացմանն առնչվող հիմնախնդիրների լուծման և ռեսուրսների բաշխման առաջնահերթության որոշումը:
 33. Կազմակերպության արտադրական ռեսուրսների նկատմամբ պահանջի և դրանց մատակակարման ժամկետների որոշումը:
 34. Կազմակերպության արտադրական հզորությունների էությունը, ձևավորումն ու գնահատումը:
 35. Կազմակերպության արտադրական ստորաբաժանումների կողմից թողարկված անավարտ արտադրանքի ծավալի և դրան համապատասխան շահույթի մեծության և շահութաբերության ցուցանիշների որոշումը:
 36. SWOT վերլուծության մեթոդաբանությունը և դրա կիրառումը կազմակերպության մրցակցային առավելությունների ձևավորման նպատակով:
 37. «Մրցունակություն» և «օգտակարությում» հասկացությունների տնտեսական էությունն ու գնահատման մեթոդաբանությունը:
 38. Արտադրանքի բազմատեսակացման էությունը և կիրառման առավելագույն թույլատրելի սահմանի որոշումը:
 39. Ներդրումների հավասարակշռված պորտֆելի ընտրության մեթոդաբանությունը:
 40. Արտադրական գործընթացի աշխատանքների ներկայացումը Հանտի դիագրամայի միջոցով:
 41. Ժամանակի կառավարման էությունն ու մոտեցումներն:
 42. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը ժամանակակից կազմակերպություններում:
 43. Իշխանության էությունը, բնորոշ առանձնահատկությունները, «իշխանության հաշվեկշիռ» :
 44. Իշխանության աղբյուրները, հիմնական ձևերը, ներազդման միջոցները:
 45. Պետական իշխանության կազմակերպման սկզբունքները ժողովրդավարական հասարակարգում:
 46. Մասնակցային կառավարման սկզբունքները:
 47. ՀՀ նախագահը և նրա հիմնական լիազորությունները:
 48. ՀՀ Ազգային Ժողովի սահմանադրական լիազորությունները:
 49. Կառավարությունը՝ որպես գործադիր իշխանության կրող կոլեգիալ մարմին։ ՀՀ Կառավարությունը և դրա հիմնական լիազորությունները:
 50. Տարածքային կառավարման էությունը և անհրաժեշտությունը։ ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգը։
 51. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման կարգը և գործառույթները:
 52. ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի բարեփոխումներն արդի փուլում:
 53. Առաջնորդման անձնային հատկանիշների տեսության Էությունը, ընդհանուր բնութագիրը և թերությունները:
 54. Առաջնորդման վարքագծային տեսության էությունը, ընդհանուր բնութագիրը և թերությունները:
 55. Առաջնորդման ոճերի ժամանակակից դասակարգումը: Առավելությունները և թերությունները:
 56. Առաջնորդման իրավիճակային տեսության էությունը, ընդհանուր բնութագիրը և թերությունները:
 57. Մյուսներին սպասարկող /ծառայող/ առաջնորդման հայեցակարգը: Ռոբերտ Գրինլիֆի «Ծառայողը որպես առաջնորդ» հայեցակարգի չորս սկզբունքները:
 58. Կ. Քէշմանի «ներքին խթանման» առաջնորդման տեսությունը կամ առաջնորդման քոուչինգ (մարզիչային) ոճը, քոուչին բնորոշ հատկանիշները:
 59. Ատրիբուտիվ /պատճառահետևանքային/ առաջնորդության տեսությունը
 60. Հաղորդակցման հմտությունները առաջնորդման գործընթացում:
 61. Ինտերակտիվ առաջնորդում։ Առաջնորդության գենդերային /սեռային/ առանձնահատկությունները:
 62. Խարիզմատիկ առաջնորդման հայեցակարգը:
 63. Տրանսակցիոն (գործարքային) և տրանսֆորմացիոն առաջնորդման հայեցակարգը:
 64. Մարքեթինգի էությունը, խնդիրները,սկզբունքները և գործառույթները:
 65. Մարքեթինգի հայեցակարգերի էվոլուցիան:
 66. Մարքեթինգի կառավարման գործընթացը:
 67. Միջազգային մարքեթինգի հիմնական առանձնահատկությունները:
 68. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կառավարման մարմինների ձևավորման կարգն ու պայմանները:
 69. Կենտրոնական բանկերի անկախության ինդեքսների բնութագրումը /Ցուկերմանի, GMT և Էյֆինգեր-Շալլինգի ինդեքսները/:
 70. Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության իրագործումը ՀՀ-ում 2006 թվականից առ այսօր:
 71. Բանկային համակարգերի բաց շուկայական և կորպորատիվ կարգավորման մոդելների առանձնահատկությունները:
 72. ՀՀ վարկային կազմակերպությունների կառավարման հիմնական մարմինները:
 73. «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» վարկային բյուրոյի գործունեության հիմնական ուղղությունները և «Ֆայկո» սքորի հաշվարկման մեթոդիկան:
 74. Մենեջմենթի պարադիգմայի փոփոխությունները XXI դարում։