The ways of solving the issues of RA higher education quality assurance in the context of educational reforms

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Լ.Խ. Հայրապետյանի կարծիքը
Լ.Խ. Հայրապետյան (498.96 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (318.45 KB)
Ընդդիմախոս Ի.Կ. Կարապետյանի կարծիքը
Ի.Կ. Կարապետյան (440.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը