Հրապարակախոսական արձակը որպես գործառնական ոճերի հակադրամիասնություն (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)

2004

Confirmed