Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը հոգեֆիզիոլոգիական և վեգետատիվ որոշ ցուցանիշների ժամանակային կառուցվածքի վերլուծության միջոցով

2009

Confirmed