Տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման վիճակագրական մոդելների մշակումը (ֆլոտացիայի գործընթացի օրինակի վրա)

Supervisor/Consultant
Defense type
Ph.D.
Specialty
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Defense Date
Completed

2009

Confirmed