Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ (Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների))

Sub List
Ֆիզիկական դաստիարակության ու սպորտային պատրաստության տեսություն և մեթոդիկա
Questions
 1. <<Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա>>-ն որպես մասնագետի պրոֆեսիոնալ կրթությունն ընդհանրացնող ուսումնագիտական առարկա:
 2. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից հիմնահարցերը:
 3. Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության ու մեթոդիկայի հիմնական հասկացությունների բնութագրումը և առարկայական կիրառումը:
 4. Ֆիզիկական դաստիարակության բնագավառում կիրառվող ժամանակակից գիտահետազոտական մեթոդների բնութագրունըձ
 5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում այլ գիտությունների ընդհանրացված տվյալների կիրառումը:
 6. Ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի դերն ու նշանակությունը համամարդկային մշակույթի զարգացման գործում:
 7. Ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ձևավորման համառոտ պատմատրամաբանական վերլուծությունը:
 8. Արդի ժամանակաշրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնահարցերը:
 9. Անձնակողմնորոշիչ Ֆիզիկական դաստիարակության էությունը և բովանդակությունը:
 10. Բեռնվածության տեսությունը որպես Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզման հիմնահարց:
 11. Ժամանակակից պրոֆեսիոնալ սպորտի էության բնութագրումը:
 12. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզման գործընթացում դիդակտիկայի սկզբունքների իրագործման օրինաչափությունները:
 13. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային պատրաստության գործընթացում:
 14. Մարդու շարժողական ընդունակությունների մշակման ժամանակակից տեսությունները:
 15. Մարզիչ-մանկավարժի մասնագիտական մոդելի վերլուծությունը:
 16. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզման մեթոդների համեմատական վերլուծությունը:
 17. Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում անձի նպատակամետ ձևավորման հիմնահարցերը:
 18. Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում բարոյական, գեղագիտական, մտավոր և աշխատանքային դաստիարակության նշանակությունը:
 19. Ֆիզիկական վարժությունների տեխնիկայի հիմնահարցերը:
 20. Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը ժամանակակից շուկայական հարաբերությունների պայմաններում:
 21. Շարժողական գործողությունների ուսուցման կառուցվածքը:
 22. Ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության ուղղության նշանակությունը և բնութագրումը:
 23. Ֆիզկուլտուրային կրթության էությունը և նրա հեռանկարները 21-րդ դարում:
 24. Ֆիզիկական դաստիարակության ռեկրեատիվ ուղղության բնութագրումը:
 25. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզման ոլորտում մաթեմատիկական ու վիճակագրական մեթոդների կիրառման անհրաժեշտության հիմնավորումը:
 26. Վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության յուրահատուկ հիմնահարցերը:
 27. Վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը և հետագա կատարելագործման ուղիները:
 28. Ֆիզիկական դաստիարակության հիմնահարցերը ընտանիքի պայմաններում:
 29. Դպրոցական տարիքի երեխաների Ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունն ու առանձնահատկությունները:
 30. Դպրոցական տարիքի երեխաների Ֆիզիկական դաստիարակության հիմնա­հարցերը:
 31. Հանրակրթական դպրոցում ՙՖիզիկական կուլտուրա՚ առարկայի բովանդակությունը և կատարելագործման ուղիները:
 32. ՙԶգայուն՚ շրջանների բնութագրումը և գնահատումը Ֆիզիկական դաս.գործընթացում:
 33. Դասի մանկավարժական վերլուծության ժամանակակից միտումները:
 34. Դպրոցական տարիքի երեխաների Ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կատարելագործման գիտակիրառական հիմնահարցերը:
 35. Ֆիզիկական դաստիարակության առողջարարական, դաստիարակչական և կրթա­կան ուղղվածության էությունը և բովանդակությունը
 36. Ազգային մարզաձևերի և ֆիզիկական վարժությունների տեղը ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում:
 37. Օլիմպիական կրթության նշանակությունը արդի ժամանակաշրջանում:
 38. Սպորտային կողմնորոշման և ընտրության գիտագործնական հիմնահարցերը:
 39. Մեծահասակ բնակչության կյանքում ֆիզիկական դաստիարակության հիմնական ուղղությունների և կիրառման առանձնահատկությունների վերլուծությունը:
 40. Մեծահասակ բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում կիրառվող միջոցների հիմնավորումը և առանձնահատկությունները:
 41. Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը մարդու առողջ ապրելակերպի կազմա­կերպման գործում:
 42. Ֆիզիկական կուլտուրայի միջոցների օգտագործումը մարդու օրգանիզմի հետաճի շրջանում:
 43. Շարժողական կարողությունների և հմտությունների տեսությունը և պրակտիկան:
 44. Դասի կառուցվածքի տեսությունը, ֆիզիկական վարժություններով պարապմունք­ների այլ ձևերի բնութագրումը:
 45. Ֆիզիկական դաստիարակության յուրահատկությունները բարձրագույն ուսում­նական հաստատություններում:
 46. Մեծահասակ բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի բովանդակության և կառուցվածքի առանձնահատկությունները:
 47. Բեռնվածությունը և նրա բաղադրամասերի վերլուծությունը:
 48. Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում ֆիզիկական դաստիարակության գործող ծրագրերի վերլուծությունը:
 49. Դասի խտության կարգավորման գիտագործնական հիմնավորումը:
 50. Պրոֆեսիոնալ կիրառական ֆիզիկական պատրաստության ուղղության բնութագրումը:
 51. Սպորտային պատրաստության հիմնական հասկացությունների բնութագրումը և առարկայական կիրառումը:
 52. Ժամանակակից սպորտի սոցիալական էությունը և սպորտային շարժման ուղղությունները:
 53. Սպորտում բարձրագույն նվաճումներն ապահովող գործոններն ու դրանց զարգացման ժամանակակից միտումները:
 54. Միջառարկայական կապերի ձևավորման նշանակությունը ֆիզ. դաս.գործընթացում:
 55. Զանգվածային և բարձր նվաճումների սպորտի միասնությունը, բնորոշ գծերը ու տարբերությունները:
 56. Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացի սպորտայնացման հարցերի վերլուծությունը:
 57. Սպորտային պատրաստության բովանդակության ժամանակակից պատկերացումները:
 58. Մրցակցական գործունեության առանձնահատկությունների վերլուծությունը:
 59. Ֆիզիկական պատրաստության կատարելագործման ուղիները:
 60. Սպորտային մարզման օրինաչափությունների բնութագրումը, մանկավարժական և կենսաբանական հիմնավորումը:
 61. Տեխնիկական և տակտիկական պատրաստության գիտամեթոդական հիմունքները մարզական վարպետության բարձրացման գործում:
 62. Մարզիկի բարոյական, ինտելեկտուալ դաստիարակության ու հատուկ հոգեբանական պատրաստության հիմնահարցերը:
 63. Մարզական գործընթացի կառուցման ժամանակակից մոտեցումները:
 64. Սպորտային մարզման ծրագրավորման և մոդելավորման ժամանակակից մոտեցումների բնութագրումը:
 65. Մարզման միկրոկառուցվածքի էությունը և կառուցման առանձնահատկությունները տարբեր մարզաձևերում:
 66. Մարզման մեզոկառուցվածքի էությունը և կառուցման առանձնահատկությունները տարբեր մարզաձևերում:
 67. Մարզման մակրոկառուցվածքի էությունը և կառուցման առանձնահատկությունները տարբեր մարզաձևերում:
 68. Մարզավիճակի մասին ժամանակակից պատկերացումները, չափանիշները և զարգացման օրինաչափությունները:
 69. Մարզման պարբերացման ժամանակակից մոտեցումների վերլուծությունը:
 70. Սպորտային մարզումը որպես բազմամյա գործընթաց. գոյություն ունեցող տեսությունների վերլուծությունը
 71. Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի և մարզական պարապմունքների կառուցվածքների համեմատական վերլուծությունը:
 72. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզման գործընթացի պլանավորման, հսկման և կառավարման ընդհանուր օրինաչափությունների բնութագրումը:
 73. Ֆիզիկական դաստիարակության ռեաբիլիտացիոն ուղղության բնութագրումը:
 74. Տեխնիկական միջոցների և մարզասարքերի օգտագործման նշանակությունը և հեռանկարները:
 75. Ֆիզիկական դաստիարակության և բարձր սպորտային նվաճումների գործընթացում մանկավարժական, բժշկական և գիտական հսկողության օբյեկտները և միասնությունը: