Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների))

Questions
 1. Ժամանակակից լեզվակրթության փիլիսոփայությունը
 2. Քերականության ուսուցման հիմնական ուղիները
 3. Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում
 4. Ժամանակակից լեզվակրթության հարացույցը
 5. Օտար լեզուների ուսուցման բովանդակությունն ու սկզբունքները
 6. Նախագծային մեթոդի կիրառումն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում
 7. Կոմպետենտային մոտեցումը օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայում
 8. Գրելու կարողությունների զարգացման ուղիները
 9. Սովորողների ստեղծարար մտածողության զարգացումն օտար լեզուների ուսուցման
  գործընթացում
 10. Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականության նպատակներն ու խնդիրները:
  ԼԻՀՀ-ը որպես եվրոպական լեզվակրթության առանցքային փաստաթուղթ
 11. Ընթերցանության ուսուցման սկզբունքները և փուլերը
 12. Սովորողների քննադատական մտածողության զարգացումն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում
 13. Դասի պլանավորումը որպես օտար լեզվի ուսուցման գործընթացի կարևոր բաղադրիչ
 14. Բանավոր խոսքի ուսուցման սկզբունքները և փուլերը
 15. Տեքստի բովանդակության ընկալումը և ստուգումը ընթերցանական վարժությունների
  միջոցով
 16. Միջին դպրոցում օտար լեզուների ուսուցման առանձնահատկությունները
 17. Միջմշակութային ուսուցում, միջմշակութային կոմպետենցիա
 18. Արտասանության ուսուցում: Ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ արտասանական վարժություններ
 19. Մենախոսության ուսուցում
 20. Մայրենի լեզվի առանձնահատկությունների հաշվառման սկզբունքն օտար լեզուների
  ուսուցման գործընթացում
 21. Օտար լեզուների ուսուցման ժամանակակից, այլընտրանքային մեթոդները
 22. Ստուգում. թեստը որպես գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների ստուգման
  միջոց: Թեստերի տեսակները
 23. Երկխոսության ուսուցում
 24. Համագործակցային մեթոդի կիրառումն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում
 25. Ժամանակակից օտար լեզուների ուսուցման նպատակները, առանձնահատկությունները
  հանրակրթական դպրոցում
 26. Գնահատում: Գնահատման տեսակները
 27. Փոխներգործությունը որպես հաղորդակցական ուսուցման գործընթաց և արդյունք
 28. Հաղորդակցական լեզվական կոմպետենցիա (բաղադրիչները)
 29. Ունկնդրման ուսուցման սկզբունքները և փուլերը
 30. Միջլեզվական փոխներթափանցման դժվարությունների հաղթահարման ուղիներն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում
 31. Եվրոպական լեզվական թղթապանակը որպես ինքնուսուցման և ինքնագնահատման գործիք
 32. Հաղորդակցական լեզվական կոմպետենցիայի բաղադրիչների փոխկապակցված ուսուցումը
 33. Ժամանակակից օտար լեզվի ուսուցչի գործառույթները
 34. Հաղորդակցական ուսուցման նպատակն ու առանձնահատկությունները
 35. Տեքստի բովանդակության ընկալումը և ստուգումը ունկնդրական վարժությունների
  միջոցով
 36. Գրելու կարողությունների ձևավորումը վարժությունների միջոցով
 37. Հաղորդակցական լեզվական կարողությունների ստուգումը
 38. Բառապաշարի ընտրության սկզբունքները և մեթոդական դասակարգումը
 39. Լեզվական /հանրամշակութային/ գործաբանական/փոխհատուցման կոմպետենցիա
 40. Հաղորդակցական միջավայրի կազմակերպումը. դերային խաղեր, իրական-բնական
  խաղեր, իրավիճակների նմանակումներ (role play, real play, simulation)
 41. Պրոդուկտիվ և ռեցեպտիվ բառապաշարի ուսուցման ռազմավարությունները
 42. Քերականական կարողությունների ստուգումը թեստերի միջոցով
 43. Տարրական դպրոցում օտար լեզուների ուսուցման առանձնահատկությունները
 44. Բառապաշարային կարողությունների ստուգումը թեստերի միջոցով
 45. Ընթերցանության տեխնիկայի զարգացումը: Ընթերցանության տեսակները
 46. Ավագ դպրոցում օտար լեզուների ուսուցման առանձնահատկությունները
 47. Քերականական նյութի ընտրության սկզբունքները և մեթոդական դասակարգումը
 48. Բնագիր տեքստերի կիրառումն օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում
 49. Օտար լեզվի դերը բազմալեզու և բազմամշակութային անձի դաստիարակության գործում
 50. Ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ քերականության ուսուցման ռազմավարությունները
 51. Հաղորդակցական լեզվական կոմպետենցիա (բաղադրիչները)