Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների))

Questions
 1. Օտար լեզուն՝որպես ուսումնական առարկա(language as subject) լեզվակրթության համակարգում:
 2. Եվրախորհրդի լեզվակրթության քաղաքականության սկզբունքները:
 3. Բազմալեզվության սկզբունքը:
 4. Օտար լեզվի ուսուցման հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները:
 5. Օտար լեզուների ուսուցմանավանդական և նորարարական մոտեցումներ:
 6. Օտար լեզուների ուսուցման ժամանակաից մեթոդները՝ հաղորդակցական (communicative), միջմշակութային (intercultural):
 7. Լեզուների իմացության / իրազեկության համաեվրոպական համակարգ (CEFR):
 8. Օտար լեզուների ուսուցման նպատակները:
 9. Կոմպետենտության մոտեցում:
 10. Օտարալեզու հաղորդակցական լեզվական կոմպետենցիա:
 11. Օտար լեզվի ուսուցման բովանդակությունը և հիմնական բաղադրիչները:
 12. Օտար լեզուների ուսուցման սկզբունքները:
 13. Հանրալեզվաբանական իրազեկություն /կոմպետենցիա:
 14. Գործաբանական իրազեկություն (pragmatic competence):
 15. Հանրամշակութային իրազեկության բովանդակությունը:
 16. Ունկնդրության ուսուցմանարդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմներ:
 17. Ունկնդրության հոգեբանամանկավարժական դժվարությունները:
 18. Ունկնդրությունը՝որպես ընկալողական (ռեցեպտիվ) խոսքային գործունեության տեսակ:
 19. Գրավոր հաղորդակցում (ընթերցանություն, գրավորխոսք):
 20. Ընթերցանության ուսուցմանարդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմներ:
 21. Տեքստերի ընտրության սկզբունքները:
 22. Տեքստերի բովանդակության ընկալման ստուգում:
 23. Գրավոր խոսքի ուսուցման նպատակները:
 24. Գրավոր խոսքի (գրագրության) էությունը:
 25. Գրավոր խոսքի ստուգման ձևերը:
 26. Ստուգումը ժամանակակից լեզվակրթության համակարգում:
 27. Վերարտադրողական (պրոդուկտիվ) խոսքային գործունեության տեսակների ստուգման տեխնոլոգիաները:
 28. Օտար լեզվի ուսուցման / ուսումնառության առանձնահատկությունները:
 29. Միջմշակութային (intercultural learning) ուսուցման տեսության սկզբնաղբույրները, բովանդակությունը:
 30. Տեղեկատվական – հաղորդակցականտեխնոլոգիաներ:
 31. Հաղորդակցականլեզվական կոմպետենցիաների համընդհանուր մակարդակները (A1-C2):
 32. Օտարալեզու հաղորդակցական լեզվական կոմպետենցիայի հիմնական բաղադրիչները:
 33. Օտար լեզուների ուսուցման մեթոդները:
 34. Օտար լեզվի հնչյունաբանության ուսուցում:
 35. Հնչյունների և հնչերանգի ուսուցման մեթոդները:
 36. Հնչարտաբերական կարողությունների ձևավորում:
 37. Օտար լեզվի արտասանական վարժությունների համակարգը:
 38. Բառապաշարիներ մուծման և բացատրության տեխնոլոգիաները:
 39. Բառիմաստի բացահայտման եղանակները:
 40. Բառապաշարի ուսուցման վարժությունների համակարգը:
 41. Վերարտադրողական (պրոդուկտիվ) և ընկալողական (ռեցեպտիվ) քերականություն:
 42. Քերականական նյութի մատուցման մեթոդներ:
 43. Ունկնդրության լեզվական դժվարությունները:
 44. Ընթերցանության տեսակների (թռուցիկ, ընդհանուրբովանդակությանընկալման, որոնողական, մանրազնին) դասակարգում:
 45. Ընթերցանության տեխնիկայի ուսուցում:
 46. Ընթերցանության տարբեր տեսակների մակարդակների բնութագրում:
 47. Ընթերցանության կարողությունների ձևավորման մեթոդներն ու ռազմավարությունները:
 48. Գրելուտեխնիկայի մեխանիզմներ:
 49. Վարժությունների համակարգ՝ուղղված գրելուտեխնիկայի զարգացմանը:
 50. Վարժությունների համակարգ՝ուղղված գրագրության կարողությունների զարգացմանը:
 51. Ստուգման տեխնոլոգիաները:
 52. Ստուգման օբյեկտները:
 53. Ստուգման չափանիշները:
 54. Թեստավորման համակարգ:
 55. Թեմատիկ պլանավորում:
 56. Օտար լեզվի դասի տիպականացումը:
 57. Օտար լեզվի դասի կառուցվածքը:
 58. Օտար լեզվի ժամանակակից դասի հիմնական առանձնահատկությունները:
 59. Լեզվի և մշակույթի փոխկապակցված ուսուցում:
 60. Ինտերակտիվ մեթոդներ:
 61. Ունկնդրվող տեքստի բովանդակության ընկալման ստուգման ռազմավարություն:
 62. Անհատի ընդհանուր կոմպետենցիաներ:
 63. Խոսքային գործունեության տեսակները:
 64. Ընկալողական հմտությունների ձևավորում:
 65. Օտար լեզվի հնչյունաբանության ուսուցման ռազմավարությունը:
 66. Օտար լեզվի բառապաշարի ուսուցում:
 67. Վերարտադրողական (պրոդուկտիվ) բառապաշար:
 68. Ընկալողական (ռեցեպտիվ) բառապաշար:
 69. Ներզոր (պոտենցիալ) բառապաշար:
 70. Բառապաշարի ուսուցման ռազմավարություն:
 71. Բառապաշարի ընտրության սկզբունքները:
 72. Օտար լեզվի քերականության ուսուցում:
 73. Քերականական մեխանիզմների ձևավորման ռազմավարություն:
 74. Միջլեզվական և ներլեզվական փոխներթափանցում (transfer, interference):
 75. Քերականակ անհմտությունների և կարողությունների ստուգման տեխնոլոգիաներ:
 76. Ունկնդրության տեսակներն ու մակարդակները:
 77. Բանավոր հաղորդակցման (ունկնդրության) ուսուցում:
 78. Բանավոր հաղորդակցման ( խոսելը՝մենախոսություն) ուսուցում:
 79. Բանավոր հաղորդակցման ( խոսելը՝երկխոսություն) ուսուցում:
 80. Խոսողությունը (մենախոսություն, երկխոսություն) որպես վերարտադրողական (պրոդուկտիվ) խոսքային գործունեության տեսակ:
 81. Մենախոսությանուսուցում:
 82. Երկխոսության ուսուցում:
 83. Միջմշակութային ուսուցում:
 84. Գրավոր խոսքի ուսուցման մեթոդիկա:
 85. Գրելու տեխնիկայի ուսուցում:
 86. Ընկալողական (ռեցեպտիվ) խոսքային գործունեության տեսակների ստուգման ձևեր:
 87. Խոսքային կարողությունների ստուգման այլընտրանքային տեխնոլոգիաներ:
 88. Օտար լեզուների ուսուցումը մշակույթների երկխոսության համատեքստում:
 89. Միջմշակութային կոմպետենցիան որպես լեզուների ձևավորվածության և հաղորդակցության բնութագրիչ:
 90. Ուսուցման / ուսումնառության այլընտրանքային տեխնոլոգիաներ: