Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն)

Questions
 1. Հոգեբանության պատմության առարկան, խնդիրները, մեթոդները:
 2. Հոգեբանության պատմության սկզբունքները:
 3. Հոգեբանական մտքի զարգացումը անտիկ շրջանում /Միլեթական դպրոց, Հերակլիտ/:
 4. Հոգեբանական մտքի զարգացումը իտալական փիլիսոփայության դարաշրջանում, տեսություններ /Պյութագորաս, Էլեաթների դպրոց/:
 5. Դասական շրջանի հոգեբանական մտքի զարգացումը /Սոփեստներ, Սոկրատես, Արիստոտել/:
 6. Հելլենական դարաշրջանի հոգեբանական մտքի պատմություն /սկեպտիցիզմ, էպիկուրիզմ, նորպլատոնականություն/:
 7. Միջին դարերի հոգեբանական մտքի զարգացումը արաբալեզու երկրներում /Իբն Սինա, Իբն Ռուշդ/:
 8. Վաղ միջնադարյան ժամանակաշրջանի հոգեբանական մտքի զարգացումը Հայաստանում /Դավիթ Անհաղթ, Անանիա Շիրակացի/:
 9. Հոգեբանական հայացքները Միջնադարյան Եվրոպայի երկրներում:
 10. Ամերիկյան նոր հոգեբանությունը /ՈՒիլյամ Ջեմս/:
 11. Նոր ժամանակի հոգեբանական միտքը /Ռ. Դեկարտ, Բ. Սպինոզա/:
 12. Նոր ժամանակի հոգեբանական միտքը /Հ. Լեյբնից, Թ. Հոբս, Ջ. Լոք/:
 13. 18րդ դարի հոգեբանական մտքի սկզբունքները /գիտելիքը՝ որպես ներքին փորձի և որպես հասարակականպատմական փորձի ծնունդ/:
 14. Հոգեբանական մտքի զարգացումը 19րդ դարի վերջում:
 15. Լուսավորության դարաշրջանի հոգեբանական գաղափարները /Կ. Հելվեցիուս, Պ. Հոլբախ, Դ. Դիդրո, Ժ. Ժ. Ռուսո/:
 16. Հոգեբանության` որպես գիտության ձևավորումը և «Հոգեբանություն» հասկացության ծագումը /19րդ դար. Յ. Մյուլլեր, Հ. Սփենսեր, Յ. Ֆ. Հերբարտ, Չ. Դարվին/:
 17. Հոգեբանության ճյուղերի զարգացումը:
 18. Փորձարարական հոգեբանություն /Հ. Թ. Ֆեխներ, Է. Վեբեր, Հ. Լ. Հելմհոլց/:
 19. Փորձարարական հոգեբանություն /Վ.Վունդտ, Հ.Էբինհաուզ/:
 20. Դիֆերենցյալ հոգեբանություն /Ֆ. Գալտոն, Դ. Քեթթել, Ա.Բինե/:
 21. Զարգացման հոգեբանություն /Յ. Ա. Կոմենսկի, Ջ. Լոք, Ժ. Ժ. Ռուսո, Ի. Պեստալոցի/:
 22. Հոգեբանական մտքի զարգացումը 20րդ դարի սկզբին:
 23. Կենդանիների հոգեբանություն /Չ. Դարվին, Դ. Լեբբոն, Հ. Ս. Ջեննինգս, Լ. Մորգան/:
 24. Հոգեբանությունը՝ որպես գիտություն, առարկան և խնդիրները:
 25. Հոգեբանության զարգացման հիմնական փուլերը:
 26. Հոգեկանի զարգացումը ֆիլոգենեզում: Ուղեղը և հոգեկանը:
 27. Հոգեկանի ռեֆլեկտոր բնույթը: Ազդարարային համակարգեր:
 28. Ժամանակակից հոգեբանության մատերիալիստական սկզբունքները:
 29. Հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները:
 30. Հոգեբանության ուսումնասիրության մեթոդները:
 31. Մարդու հոգեկան ակտիվության մակարդակները:
 32. Գիտակցության և ենթագիտակցության գործառույթները:
 33. Հոգեբանության հիմնական ուղղությունները:
 34. Հոգեբանության հետազոտական մեթոդները: Գիտական հետազոտության մեթոդ հասկացությունը:
 35. Անձնավորություն: Անձի կառուցվածքը` ըստ Բ. Գ. Անանևի և Կ. Կ. Պլատոնովի:
 36. Անձնավորության դրդապատճառային համակարգը:
 37. Անձի ակտիվության աղբյուրները:
 38. Անձի «Ես»ի կառուցվածքը, հոգեբանական բնութագիրը, պաշտպանական մեխանիզմները:
 39. Գործունեության կառուցվածքը, տեսակները /Ա.Լեոնտև, Վ.Դ.Շադրիկով/:
 40. Խաղի տեսակները, գործառույթները:
 41. Մեծ և փոքր խմբեր, կառուցվածքը:
 42. Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանական վերլուծությունը /Դ.Մայերս/:
 43. Ներխմբային համատեղելիություն:
 44. Հմտություններ, կարողություններ: Հմտությունների փոխներգործությունը:
 45. ՈՒշադրություն. առանձնահատկությունները:
 46. ՈՒշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
 47. Խոսքի տեսակները և ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
 48. Հաղորդակցման տեսակները, միջոցները, գործառույթները:
 49. Զգայություններ. կառուցվածքը և տեսակները:
 50. Զգայությունների հոգեֆիզիոլոգիական օրինաչափությունները:
 51. Ըմբռնումների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը:
 52. Ըմբռնման առանձնահատկությունները:
 53. Ժամանակի, տարածության, շարժման ըմբռնում:
 54. Հիշողության ընդհանուր բնութագիրը, գործընթացները:
 55. Հիշողության տեսակները: Ռետրոակտիվ և պրոակտիվ արգելակում:
 56. Մտածողության ընդհանուր բնութագիրը, գործընթացները:
 57. Մտածողություն և խոսք: Խնդրի լուծման գործընթացը:
 58. Ինտելեկտի հիմնախնդիրը:
 59. Հասկացություն երևակայության մասին, տեսակները, գործընթացները:
 60. Երևակայության դերը ստեղծագործական գործունեության մեջ:
 61. Հույզեր և զգացմունքներ: Զգացմուքների ազդարարային և կարգավորիչ գործառույթները:
 62. Հույզերի ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
 63. Հոգեբանական սթրեսի բնութագիրը /Ռ. Լազարուս/:
 64. Սթրեսի տեսության հոգեֆիզիոլոգիական բնութագիրը /Հ. Սելյե/:
 65. Բարձրակարգ զգացմունքներ: Սիրո տիպերը:
 66. Կամքի հոգեֆիզիոլոգիական բնութագիրը:
 67. Անձնավորության կամային հատկությունները: Կամքի գործառույթները:
 68. Խառնվածքի հումորալ տեսության հոգեբանական բնութագիրը /ՀիպոկրատԳալեն/:
 69. Խառնվածքի հոգեբանական բնութագիրը /Կ. Յունգ/:
 70. Հասկացություն բնավորության մասին:
 71. Բնավորության կառուցվածքային տիպերը /Կրեչմեր, ՇԵլդոն/:
 72. Բնավորության գծերի շեշտվածություն:
 73. Ընդունակությունների քանակական և որակական բնութագրերը:
 74. Ընդունակությունների կառուցվածքը և դասակարգումը՝ ըստ Վ. Ն.Դրուժինինի: