Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ)

Questions
 1. Էներգիայի արտադրության և օգտագործման բնապահպանական խնդիրները
 2. Էներգետիկական մեծ համակարգը և շրջակա միջավայրը
 3. Էներգետիկ ռեսուրսների նկարագրությունը
 4. Էներգետիկայի զարգացման ուղիները և էներգախնայողությունը
 5. Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրները, դրանց պոտենցիալը, ներկա օգտագործումը և հեռանկարները
 6. Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման գիտական և տեխնոլոգիական հիմնավորումները
 7. Էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրների օգտագործման տեխնիկական և բնապահպանական խնդիրները
 8. Արեգակնային էներգիա։ Արեգակնային էներգիայի ֆիզիկական հիմունքները։ Արեգակի միջուկում տեղի ունեցող ռեակցիաները։
 9. Արեգակի ակտիվացման և ճառագայթման ցիկլերը։ Արեգակնային էներգիայի ճառագայթման բնույթը և դրա պոտենցիալը։
 10. Արեգակնային հաստատունը և ջերմային ճառագայթման Ստեֆան-Բոլցմանի օրենքը
 11. Ճառագայթման էներգիայի սպեկտրը և Վինի շեղման օրենքի օգտագործմամբ Արեգակի արտաքին մակերևութային շերտի ջերմաստիճանի որոշումը
 12. Արեգակից Երկրին հասնող էներգիայի գնահատումը
 13. Երկրի տարեկան եղանակային փոփոխությունների պատճառը
 14. Հակման, ազիմուտային, անկման անկյունները և դրանց կապը
 15. Արեգակի ճառագայթային էներգիայի անդրադարձումը և կլանումը Երկրի մակերևույթի և մթնոլորտի կողմից
 16. Մթնոլորտային զանգվածի ազդեցությունը էներգիայի հոսքի և ճառագայթման սպեկտրի վրա
 17. Ջերմոցային էֆեկտը մթնոլորտի համար, Երկրի ջերմաստիճանի բարձրացման վտանգը
 18. Արեգակնային էներգիայի չափման սարքերի նկարագրությունը։ Ուղիղ և ցրված ճառագայթային էներգիայի չափումը։
 19. Արեգակնային էներգիայի չափման մոնիտորինգի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ)
 20. Արեգակնային էներգիայի ակտիվ և պասիվ օգտագործումը
 21. Արեգակնային էներգիայի ջերմային կերպափոխումը և օգտագործումը
 22. Արեգակնային ջերմոցներ և չորանոցներ
 23. Արեգակնային ակտիվ և պասիվ օդատաքացուցիչներ
 24. Արեգակնային ջեռուցիչներ և դրանց տեսակները
 25. Արեգակնային հովացուցիչներ
 26. Արեգակնային հարթ կոլեկտորային և վակուումային ջրատաքացուցիչների ջերմային կորուստները, դրանց կառուցվածքները
 27. Կլանող մակերևույթի օպտիկական առանձնահատկությունները և կորուստների փոքրացման խնդիրը
 28. Տաք ջրամատակարարման արևային համակարգեր՝ բնական և ստիպողական շրջանառությամբ
 29. Վակուումային արևային և հարթ կոլեկտորային ջրատաքացուցիչների ՕԳԳ-ների համեմատությունը
 30. Արեգակնային ջրատաքացման համակարգերի օգտագործման ոլորտները
 31. Քամու էներգիա։ Քամու առաջացման պատճառները և դրա էներգետիկ պոտենցիալը։ Քամիների դասակարգումն ըստ արագությունների։ Քամու արագության և ուղղության մոնիտորինգը, հողմերի վարդը
 32. Հողմերի արագությունների ուղղաձիգ պրոֆիլը։ Հողմահոսի և հողմանիվի բնութագրերը։ Հողմահոսի հիստոգրամը և հաճախականությունը տոկոսներով
 33. Հողմաէներգետիկական տեղակայանքների դաշտի ընտրության տեսության հիմունքները
 34. Կենսաէներգիա։ Ածխաջրածինների ֆոտոսինթեզը և հավասարումները
 35. Ֆոտոսինթեզի թերմոդինամիկական վերլուծությունը և ՕԳԳ-ն
 36. Օրգանական և անօրգանական վերականգնվող էներգառեսուրսներ
 37. Կենսազանգվածի աղբյուրները և օգտագործման մեթոդները
 38. Կենսազանգվածի տեսակները և դրանցից ստացվող կենսավառելիքը
 39. Կենսագազի արտադրությունը և օգտագործումը
 40. Խմորումների տեսակները, կենսագազ արտադրող սարքերը և դրանց աշխատանքի սկզբունքը
 41. Թափոնների օգտագործումը կենսագազի արտադրման համար
 42. Երկրաջերմային էներգիա։ Երկրաֆիզիկայի խնդիրները, Երկրի միջուկի բնութագրերը
 43. Երկրի մագնիսական դաշտը։ Երկրի կեղևի և Երկրի խորքային կառուցվածքը։
 44. Երկրաջերմային ռեսուրսների բնութագրերը և պաշարները
 45. Մանտիաթիկնոցի ջերմային բնութագրերը
 46. Երկրաջերմային ջերմամատակարարումն առողջապահական բուժիչ հիմնարկներին
 47. Երկրաջերմային ջերմամատակարարում ջեռուցման նպատակով
 48. Երկրաջերմային Էներգիայի հոսքի խտությունը և նրա առաջացման պատճառները
 49. Հեյզերների և տաք ջրի աղբյուրների ջերմաստիճանը
 50. Մանտիայի և միջուկի ջերմային էներգիաների փոխանակումը
 51. Երկրաջերմային ռեսուրսների օգտագործումը տարբեր եղանակներով էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար
 52. Ծովի և օվկիանոսի ջրերի մակընթացության, ալիքների էներգիան Գրավիտացիոն դաշտերի էներգիայի ազդեցությամբ առաջացած մակընթացության և տեղատվության պարբերությունները
 53. Մակընթացության և տեղատվության առաջացման ֆիզիկական հիմունքները
 54. Մակընթացության ուժեղացման պատճառները և փուլերը
 55. Մակընթացային հոսքի հզորությունը և բաշխումը ըստ ծովախորշերի ռելիեֆի
 56. Մակերևութային ալիքներ և դրանց առաջացման պատճառները։ Ալիքների շարժման և տարածման առանձնահատկությունները
 57. Ալիքի էներգիան և հզորությունը։ Ալիքի էներգիայի օգտագործման սարքեր
 58. Փոքր և միկրո հիդրոէլեկտրակայաններ։ Փոքր և միկրո հիդրոէլեկտրակայանների առանձնահատկությունները և առավելությունները։ Հզորության արժեքների տիրույթը
 59. Փոքր և միկրո հիդրոէլեկտրակայաններ։ Օգտագործվող հիմնական սարքավորումները` հիդրոտուրբին, հիդրոգեներատոր, ջրհան պոմպ, ավտոմատ կառավարման սարքավորում
 60. Փոքր և միկրո հիդրոէլեկտրակայանների տեխնիկա-տնտեսական ներուժը, էլեկտրական սխեմաները, դրանց աշխատանքը էներգահամակարգում և ինքնավար աշխատանքի սխեման
 61. Արեգակնային ջերմային էլեկտրակայաններ։ Ընդհանուր բնութագիրը և աշխատանքի սկզբունքը
 62. Ճառագայթները կենտրոնացնող օպտիկական համակարգեր և դրանց պարամետրերի հաշվարկը
 63. Արեգակնային ճառագայթների խտարարների տեսակները
 64. Լուսաթափանց և անդրադարձնող խտարարների բնութագրերը
 65. Անդրադարձնող պարաբոլագլանային, գոգավոր պարաբոլային և թափանցող ֆրենելային ոսպնյակներ
 66. Արեգակնային խտարարներով աշխատող ջերմաէլեկտրակայաններ
 67. Արեգակնային աշտարակային, պարաբոլա- գլանային և գոգավոր պարաբոլային ջերմաէլեկտրակայաններ. կառուցվածքը, աշխատանքային սկզբունքը, ջերմակիր հեղուկների տեսակները և ՕԳԳ-ները
 68. Հողմաէլեկտրակայաններ։ Քամու էներգիայի օգտագործումը հողմանիվների միջոցով։ Հողմանիվների դասակարգումը։
 69. Հողմաէներգետիկական տեղակայանքների տեղադրման հիմունքները, դրանց աշխատանքի սկզբունքը և բաղկացուցիչ մասերը
 70. Հորիզոնական և ուղղաձիգ առանցքներով հողմաէլեկտրակայաններ
 71. Ավտոնոմ և ցանցին միացված հողմաէլեկտրակայանների տարատեսակներն ու առանձնահատկությունները
 72. Հողմանիվի հզորությունը
 73. Քամու ճակատային դիմադրությունը և վերամբարձ ուժերը օգտագործող հողմանիվներ և դրանց աշխատանքային ռեժիմները
 74. Պտտման մեծ մոմենտ ունեցող և խորքային հորերից հեղուկ նյութեր բարձրացնող մեխանիկական հողմակայանքների նկարագրությունը
 75. Հողմային մեծ հզորություններ արտադրող ընկերությունները, հողմաէներգետիկական կայանները ՀՀ-ում։ Երկրաջերմային էլեկտրակայաններ Երկրաջերմային էլեկտրակայանների ստեղծման հեռանկարային շրջանները
 76. Ստեղծված առաջին երկրաջերմային էլեկտրակայանը և դրա հզորությունը
 77. Երկրաջերմային էլեկտրակայանների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, սխեմաները և բնութագրերը
 78. Միակոնտուր երկրաջերմային էլեկտրակայաններ
 79. Երկկոնտուր երկրաջերմային էլեկտրակայանների հզորությունները և շրջակա միջավայրի պաշտպանության խնդիրները
 80. Կենսագազի արտադրության կայանքներ։ Օրգանական մնացորդներից կենսագազի արտադրությունը ջերմային և էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով, թափոնների օգտագործումը որպես պարատանյութ
 81. Սպիրտի արտադրությունը և օգտագործումը ներքին այրման շարժիչներում
 82. Կենսագազի արտադրության անաէրոբ խմորման պրոցեսը
 83. Կենսագազի արտադրության մոդուլային կայանքի սխեման
 84. Անտառանյութի և փայտամշակման թափոնների երկարատև այրման ջեռուցման կաթսաները
 85. Մակընթացային և ալիքային էլեկտրակայաններ։ Մակընթացային կայանների ստեղծման հեռանկարային շրջաններ, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի սկզբունքը, սխեմաները և բնութագրերը
 86. Պարզ շրջափուլով մակընթացային էլեկտրակայաններ
 87. Կրկնակի շրջափուլով մակընթացային էլեկտրակայաններ
 88. Մակընթացային էլեկտակայանների կարգավորումը
 89. Ալիքային էներգետիկական կայանքներ
 90. Լույսի կլանումը և ներքին ֆոտոէֆեկտը կիսահաղորդիչներում
 91. Կիսահաղորդիչների էներգետիկական գոտիները, արգելված գոտի
 92. Ֆոտոհոսանք, հոսանքակիրների գեներացումը և վերամիավորումը (ռեկոմբինացում) կիսահաղորդիչներում
 93. Կիսահաղորդիչների լեգիրացումը դոնորային և ակցեպտորային խառնուրդներով
 94. Կիսահաղորդիչներ n- և p- տիպի հաղորդականություններով
 95. p - n անցման պոտենցիալ արգելքի ուղղորդող հատկությունը
 96. Ֆերմիի մակարդակը
 97. Ֆոտոէլեկտրական տարրի աշխատանքի սկզբունքը ֆոտոէլՇՈՒ - ի առաջացման տեսանյունից
 98. Արեգակնային էներգիայի ֆոտովոլտային կերպափոխումը էլեկտրականի
 99. Հոմոանցումային և հետերոանցումային ֆոտոէլմենտներ, դրանց մթնային և լուսային վոլտ-ամպերային բնութագրերի առանձնահատկությունները
 100. Պարապ ընթացքի լարումը, կարճ միացման հոսանքը և լրացման գործակիցը արեգակնային ֆոտոէլեմենտներում
 101. Ֆոտոէլեմենտների ՕԳԳ-ների և առավելագույն հզորությունների հաշվարկը
 102. Միաբյուրեղային, բազմաբյուրեղային և ամորֆ սիլիցիումային թաղանթային ֆոտոէլեմենտների պատրաստման տեխնոլոգիաները և կառուցվածքը
 103. GaAs և 27 CdTe կիսահաղորդչային միացություններով թաղանթային ֆոտոէլեմենտներ
 104. CuInGaSe չորս տարրերի թաղանթների հիման վրա պատրաստված ֆոտոէլեմենտների ՕԳԳ-ն
 105. Տարբեր կիսահաղորդչային միացությունների հիման վրա պատրաստված կասկադային ֆոտոէլեմենտներ և դրանց ՕԳԳ-ները
 106. Ֆոտոէլեմենտները քայքայիչ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանող և լուսապայծառացնող շերտերի պատրաստումը և նրանց բնութագրերը
 107. ՕԳԳ-ների մեծացման հնարավորությունները լուսազգայուն մակերեսից ճառագայթները չանդրադարձնող շերտերի պատրաստմամբ
 108. Ֆոտոէլեկտրական մոդուլների պատրասատման հիմնական սկզբունքները և տեխնոլոգիաները
 109. Ֆոտոէլեկտրական մոդուլի կառուցվածքը և պարամետրերը
 110. Ֆոտովոլտային մոդուլի արդյունավետությունը կախված պատրաստման տեխնոլոգիայից։ Ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի սարքերի ընտրությունը և համաձայնեցումը
 111. Էլեկտրական ցանցին միացված ֆոտոէլեկտրակայանների էլեկտրական սխեմաները, կուտակիչ հանգույցների և ինվերտորների ընտրությունները
 112. Ինքնավար երկրային և տիեզերական ֆոտոէլեկտրակայաններ
 113. Կայանի հզորության, բեռի և կուտակման անհրաժեշտ հզորությունների հաշվարկը
 114. Հիբրիդ էլեկտրակայաններ, դրանց կառուցվածքները և օգտագործման նպատակահարմարությունը
 115. Արեգակի շարժմանը հետևող և անշարժ ֆոտոգեներատորների բնութագրերը
 116. Արեգակի շարժմանը հետևող տարբեր կառուցվածքների առանձնահատկությունները։ Ստվերների և անհրաժեշտ հողային տարածքի հաշվարկը
 117. Գետնի վրա տեղադրվող ֆոտոէլեկտրական կայանների տեսակները, սխեմաները և մալուխները։ Ճառագայթների բարձր խտացմամբ պատրաստված, արևի շարժմանը հետևող ֆոտոէլեկտրակայանները, օգտագործվող արևային ժամերը։ Արևային տարբեր էլեկտրակայանների կապիտալ ծախսերի և ինքնարժեքի գնահատումը
 118. ՀՀ-ում տեղադրված ֆոտովոլտային կայանների կառուցվածքը և բնութագրերը
 119. Արեգակնային էներգիայի օգտագործմանն առնչվող ՀՀ իրավական ակտերը։
 120. Էներգիայի կուտակման համակարգերի տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
 121. Հիդրոկուտակիչ էլեկտրական կայանների դասակարգումը
 122. Հիդրոկուտակիչ կայաններում էներգիայի կուտակումը, կայանի աշխատանքը
 123. Հիդրոկուտակիչ կայանի սարքավորումները և բնութագրերը
 124. Հիդրոկուտակման ջրաէներգետիկ հաշվարկը
 125. Հիդրոկուտակման ՕԳԳ-ն
 126. Հիդրոկուտակիչ կայանի աշխատանքը էներգահամակարգում
 127. Կենսաքիմիական և քիմիական կուտակում
 128. Ջրածնի ստացումը, ջրածնային էներգետիկա, վառելիքային տարրեր
 129. Ջերմության կուտակում
 130. Էլեկտրաէներգիայի կուտակում
 131. Էլեկտրաքիմիական կուտակիչներ
 132. Մեխանիկական կուտակիչներ
 133. Էներգիայի տեղափոխումը, հիմնական ձևերը, և կորուստների գնահատումը։