Պաշտպանությունների արխիվ

Փետ. 23 2021
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով) Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ( Ը.00.06 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 18 2021
Ռեսպիրատոր սինցիտիալ և գրիպի վիրուսների կլինիկական նշանակությունը շնչական վարակի կապակցությամբ հոսպիտալացված մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում Մանկաբուժություն ( ԺԴ.00.06 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հնվ. 26 2021
Մարդու իրավունքների պահպանության ոլորտում պետության իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության տեսաիրավական հիմնախնդիրները (ցեղասպանության դեմ պայքարի համատեքստում) Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հնվ. 26 2021
Իրավաստեղծ գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հնվ. 16 2021
Ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարների սահմանադրական պատասխանատվությունը Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հնվ. 16 2021
Հարկային ծառայության մարմինների և հարկ վճարողների իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հնվ. 15 2021
Ինքնաուսուցվող ինտեգրալ դինամիկ հիշասարքերի նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 29 2020
Շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների տարածման երկրաբանապահպանական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 28 2020
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության արդյունաբերականացման տնտեսական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Դեկ. 28 2020
Հաշտարարի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող անձնային և սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման համատեքստում) Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 28 2020
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների քրեաիրավական և քրեակատարողական բնութագիրը Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 25 2020
Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված բութենոլիդների ստացումը և դրանց փոխարկումը Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Դեկ. 25 2020
Անձի՝ ցանցային մարքեթինգում ներգրավվածությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 25 2020
Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունն ու Parachlorella kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն
Դեկ. 25 2020
Կոլուդ արծաթի և նանոկոմպոզիտ ֆիլտրերի հակամանրէային ազդեցության հետազոտություն՝ էֆեկտները, թաղանթային մեխանիզմները և կիրառումը Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Երևանի պետական համալսարան