Մոտակա պաշտպանություններ

Մրտ. 03 2021
Դավանական նոր իրավիճակը և ըմբռնումները՝ ըստ 19-րդ դարի 40-50-ական թթ. Ավետարանական մամուլի (Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա)
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Մրտ. 12 2021
Անգլոամերիկյան և քսաներորդ դարի Իրանի մանկական գրականության ավանդույթները՝ հիմք ընդունելով Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունները
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Մրտ. 12 2021
Հեռահար քարափշրում. միզաքարային հիվանդության բուժման բժշկա-տեխնոլոգիական նորամուծություններ և արդյունավետ կառավարում
ՈՒրոլոգիա
ԺԴ.00.21
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Մրտ. 16 2021
Առնետների վերարտադրողական համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի էլեկտրական ակտիվությունը
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մրտ. 18 2021
Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում պալիդոնիգրալ պրոեկցիայի մորֆոֆունկցիոնալ հետազոտությունը՝ NAJA OXIANA, MONTIVIPERA RADDEI թույներով և գալարմինով պրոտեկցիայի պայմաններում
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մրտ. 23 2021
Մեղմացում արտահայտող լեզվական միջոցները (ռուսական դիվանագիտական խոսույթի նյութերի հիման վրա)
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Հայ-Ռուսական համալսարան
Մրտ. 25 2021
Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով)
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Ապր. 02 2021
Տատանվող դանակով հողամշակման ֆրեզի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ապր. 09 2021
Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորողների հոգեհուզական հիմնահարցերի և առողջական վիճակի հիգիենիկ բնութագիրը
Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն
ԺԴ.00.05
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Երևանի պետական համալսարան
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ