Երևանի պետական համալսարան (Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում)

Կազմակերպություն
Հարցեր
 1. Ազգային հաշիվների համակարգի հիմնական ցուցանիշների փոխառնչությունները, անվանական և իրական ՀՆԱ, գների ինդեքսներ:
 2. Աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի նեոդասական և քեյնսյան ֆունկցիաները
 3. Քեյնսի և Ի. Ֆիշերի սպառման տեսությունները: Սպառման
  և տոկոսադրույքի կապը զուտ վարկատուի և զուտ վարկառուի դեպքերում:
 4. Փողի շուկայի հավասարակշռությունը նեոդասական և քեյնսյան հայեցակարգերում: LM կորի գրաֆիկական և հանրահաշվական տեսքերի ստացումը: Փողի մուլտիպլիկատոր:
 5. IS-LM մոդելը և ամբողջական պահանջարկի կորը: Ամբողջական պահանջարկի հավասարումը:
 6. Փողի շուկա, Փողի պահանջարկը և առաջարկը: Մոնետարիզմի հիմնական դրույթները: Փողը, փոխանակային կուրսը և գները: Բաումոլ-Թոբինի մոդելը:
 7. Տնտեսական աճի մոդելավորումը, Հարրոդ-Դոմարի մոդելը, Սոլոուի մոդելը: Տեխնոլոգիական առաջընթացը տնտեսական աճի մոդելներում:
 8. Ընդհանրացված պահանջարկի ֆունկցիա: Համասեռություն: Սպառողական պահանջարկի կորեր (եկամուտ-սպառում, Էնգելի, գին-սպառում, խաչաձև գին-պահանջարկ):
 9. Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը: Օպտիմալ փոխհատուցում և փոխհատուցված պահանջարկի կոր: Փոխհատուցված պահանջարկի առաձգականություն:
 10. Սլուցկու հավասարումը: Շեպարդի լեմմը: Եկամտի և փոխարինման էֆեկտների մեկնաբանությունը Սլուցկու սխեմայում տարբեր բնույթի բարիքների դեպքում:
 11. Առևտուր սպառողների միջև: Մեկնաբանություններ Էջվորդի սխեմայով: Պարետոյի արդյունավետության անհրաժեշտ պայմանները:
 12. Երկարաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաները մասշտաբի տարբեր հատույցների դեպքում:
 13. Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծախսերի կապը: Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծախսերի փոխդասավորվածությունը տարբեր հատույցների պայմաններում:
 14. Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրն ազատ մրցակցության պայմաններում: Ֆիրմայի առաջարկի կորի ստացումը և տեղաշարժը ոչ գնային գործոնների ազդեցության հետևանքով:
 15. Երկարաժամկետ հավասարակշռության գոյությունը տարբեր հատույցների պայմաններում:
 16. Շահույթի մաքսիմալացումը մենաշնորհի պայմաններում: Մենաշնորհային ֆիրմայի ժամանակավոր փակման և գործունեության դադարեցման պայմանները: Մենաշնորհի ոչ արդյունավետությունը:
 17. Երկշնորհ: Շտեկելբերգի հավասարակշռություն: Կուռնոյի հավասարակշռություն:
 18. Նորմալ դասական միագործոն գծային ռեգրեսիայի մոդելի սահմանումը և Գաուս-Մարկովի թեորեմը: Թեորեմի ապացուցման քայլերը: BLUE գնահատականներ:
 19. Դետերմինացիայի գործակիցը: Դետերմինացիայի գործակցի վիճակագրական նշանակալիության մասին վարկածի ստուգումը` F վիճականի:
 20. Գծային միագործոն ռեգրեսիայի գործակիցների վիճակագրական նշանակալիության մասին վարկածի ստուգումը` t վիճականի: Վստահելիության միջակայքեր:
 21. Գծային բազմագործոն ռեգրեսիայի պարամետրերի գնահատումը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով: Գծային բազմագործոն ռեգրեսիայի գնահատականների կովարիացիոն մատրիցի և պատահական սխալների կովարիացիոն մատրիցի ուղիղ համեմատականությունը:
 22. Հետերոսկեդաստիկություն. հայտնաբերման եղանակները և շտկման մեթոդները (կշռված փոքրագույն քառակուսիների եղանակը):
 23. Ստացիոնար ժամանակային շարքեր: <<Սպիտակ աղմուկ>> գործընթաց, AR(1) գործընթացի ստացիոնարության պայմանը և ապացույցը:
 24. Մարկովի մոդելը, Յուլի մոդելը: Յուլ-ՈՒոկերի հավասարումների համակարգը:
 25. Ստացիոնարության ստուգման թեստեր. ստանդարտ սխալի մեթոդը, Բոքս-Պիրսի Q վիճակագրությունը և Լյունգ-Բոքսի LB վիճակագրությունը: Դիկի-Ֆուլերի միավոր արմատ թեստը:
 26. Կոինտեգրացիա: Կեղծ ռեգրեսիա: Engle-Granger և Durbin-Watson (CRDW) թեստերը:
 27. DL(k) և ADL(p,k) մոդելներ: DL(k) մոդելների գնահատման երկու մոտեցումը` հաջորդական գնահատման մեթոդը և Կոյկի մոտարկումը:
 28. Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր: Նույնականացման (identification) խնդիրը: Պարամետրերի գնահատման եղանակները:
 29. Գծային ռեսրեսիայի նորմալ դասական մոդել՝ միագործոն և բազմագործոն։ Սահմանումը, գնահատման եղանակը, Գաուս-Մարկովի պայմաններն ու թեորեմը, Գաուս-Մարկովի պայմանների խախտումները, դրանց հետևանքները, ստուգման և շտկման մեթոդները
 30. Դիսկրետ և սահմանափակումներով կախյալ փոփոխականով էկոնոմետրիկ մոդելներ։ Երկարժեք և բազմարժեք դիսկրետ կախյալ փոփոխականով Լոգիթ և Պրոբիթ մոդելներ, դրանց գնահատման մեթոդները։ Ռեգրեսիայի ցենզուրացված մոդելներ՝ Թոբիթ մոդել։
 31. Միաժամանակյա էկոնոմետրիկ հավասարումների /ՄԷՀՀ/ համակարգեր։ Գնահատման հիմնախնդիրները։ Իդենտիֆիկացիայի անհրաժեշտ և բավարար պայմանները և ՄԷՀՀ տիպերն՝ ըստ իդենտիֆիկացիայի։ Գործիքային փոփոխականներ և փոքրագույն քառակուսիների երկքայլ եղանակ։
 32. Ժամանակային շարքեր՝ Սահմանում, տիպերը և բաղկացուցիչները։ Ստացիոնար ժամանակային շարքեր։ Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր և ստացիոնարացում։ Կոինտեգրացվող ժամանակային շարքեր։
 33. Միաչափ ստացիոնար ժամանակային շարքերի ARIMA (p,d,q) մոդելավորում։ AR(p),  MA(q) և ARMA (p,q) մոդելների hատկությունները, ստացիոնարության պայմանները։  ARIMA (p,d,q) մոդելավորման Բոքս-Ջենքինսի մեթոդաբանությունը։
 34. Բազմաչափ ժամանակային շարքերի մոդելներ՝ ավտոռեգրեսիոն-բաշխված լագերով, սխալների ճշգրտման, վեկտորական սխալների ճշգրտման մոդելներ (Vector Error correction models) և վեկտորական ավտոռեգրեսիայի (VAR) մոդելներ։ Առանձնահատկությունները և գնահատման մեթոդները։
 35. Գծային ծրագրման խնդիրը, ԳԾԽ-ի երկակի խնդիրը, երկակիության տեսություն, ԳԾԽ-ի թույլատրելի հենքային լուծումներ: Գծային ծրագրավորման ուղղակի և երկակի խնդիրները։ Տրանսպորտային խնդիր:
 36. Ոչ գծային ծրագրման խնդիր: Ուռուցիկ ծրագրման
 37. խնդիր: Դինամիկ ծրագրում: Օպտիմալութկյան սկզբունքը:
 38. Տնտեսական իրավիճակների ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելի հասկացությունը, մոդելների դասակարգումը ու հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը:
 39. Տնտեսական աճի մոդելներ. Հարորդ-Դոմարի մոդելը, Ուձավայի մոդելը
 40. Արտադրության գծային մոդելներ. նվազագույն ծախսերով արտադրության գծային մոդելը, Կանտորովիչի մոդելը
 41. Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելների օրինակներ. սպառողի վարքի մոդելը, դիսկրետ օպտիմացման խնդիրներ:
 42. Դինամիկ մոդելներ. կատարյալ մրցակցային շուկայում գնագոյացման սարդոստայնանման մոդելը, ազգաբնակչության մոդելը, մոբիլիզացման մոդելը, սպառազինությունների մոդելը, գիշատիչ- զոհ մոդելը:
 43. Ցանցային մոդելներ, ծրագրերի օրացուցային պլանավորման և կառավարման խնդիրը, առավելագույն հոսքի խնդիրը:
 44. Պաշարների կառավարման մոդելներ.պաշարների կառավարման հիմնական մոդելը, արտադրական մատակարարումների մոդելը, զեղչով մատակարարումների մոդելը, պաշարների կառավարման դինամիկ մոդելը:
 45. Օպտիմալ կառավարման խնդիրը. օպտիմալ կառավարման մոդելը, շրջակա միջավայրի ազտոտումը վերահսկելու խնդիրը:
 46. Հաշվեկշռային մոդելներ. Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային մոդելը, փոխանակման գծային մոդելներ:
 47. Խաղային մոդելներ. երկմատրիցային խաղեր, գործարքի մասին խնդիրը, դիրքային խաղեր:
 48. Կոալիցիաներ չունեցող խաղեր․ խաղի հավասարակշռության իրավիճակը ըստ Նէշի, հավասարակշռության իրավիճակի գորյության պայմանները։
 49. Կոպերատիվ խաղեր․ Վերջավոր քանակությամբ խաղացողների խաղի բաշխույթը, դոմոինանտության հարաբերությունը, խաղի Նեյման-Մորգենշտերնի լուծումը։ Երեք խաղացողների խաղի լուշումը։
 50. Անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների կայացման մոդելներ:
 51. Էնթրոպիա: Էնթրոպիայի սահմանումը, հատկությունները։
 52. Թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ հարցեր