Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Միջազգային տնտեսագիտություն)

Հարցեր
 1. ՄՏՀ-ի էությունը, ծագման նախադրյալները և գործոնները։
 2. ՄՏՀ դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները:
 3. ՄՏՀ-ի զարգացման էվոլյուցիան: ՄՏՀ-ի ձևերը, օբյեկտները և սուբյեկտները:
 4. ՄՏՀ-ն և զարգացած շուկայական տնտեսությունը:
 5. «Համաշխարհային տնտեսություն» հասկացությունը: Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալները
 6. Համաշխարհային տնտեսության զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշ գծերը:
 7. Աշխարհի երկրների դասակարգման հիմքում դրված ցուցանիշները:
 8. Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի միտումները
 9. «Բաց տնտեսություն» և «Ավտարկիա» հասկացությունները:
 10. Համաշխարհային շուկան և դրա բնորոշ գծերը:
 11. Համաշխարհային տնտեսության գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման գործում միջազգային տնտեսական համագործակցության անհրաժեշտությունը:
 12. Աշխատանքի միջազգային բաժանման էությունը և նախադրյալները:
 13. Աշխատանքի միջազգային բաժանման գործոնները և ցուցանիշները:
 14. Արտադրության ներճյուղային մասնագիտացումը և դրա ձևերը:
 15. Արտադրության միջազգային կոոպերացումը և դրա ձևերը:
 16. Աշխատանքի միջազգային բաժանման ժամանակակից միտումները:
 17. Աշխատանքի միջազգային բաժանման ժամանակակից տեսությունները:
 18. ՀՀ-ի մասնակցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանմանը:
 19. Միջազգային կորպորացիաների ձևերը, դրանց բնութագրիչ գծերը և զարգացման միտումները:
 20. Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերը համաշխարհային տնտեսության համակարգում:
 21. ՎԱԿ-երը և արտադրության գործոնների միջազգային շարժը:
 22. ՎԱԿ-երի գործունեությունը ՀՀ-ում: ՎԱԿ-երի դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ:
 23. «Գլոբալացում» հասկացությունը: Գլոբալացման նախադրյալները և բնորոշ գծերը: Տնտեսական ինքնավարություն և գլոբալացում:
 24. ՎԱԿ-երի ազդեցությունը գլոբալացման գործընթացների վրա
 25. Գլոբալացման առավելությունները և թերությունները
 26. ՀՀ-ն գլոբալացման գործընթացներում:
 27. Միջազգային առևտրի էությունը և ձևերը
 28. Համաշխարհային առևտրի դինամիկան և կառուցվածքը:
 29. Միջազգային առևտրի դասական տեսությունները:
 30. Միջազգային առևտրի նոր դասական տեսությունները: Լեոնտևի «պարադոքսը»:
 31. «Տեխնոլոգիական խզման» տեսությունները:
 32. Արտաքին առևտրի պետական քաղաքականությունը:
 33. Արտաքին առևտրի միջազգային կարգավորումը:
 34. Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությունը (WTO):
 35. Արտաքին առևտրի սակագնային կարգավորումը
 36. Արտաքին առևտրի ֆինանսական կարգավորումը:
 37. Արտաքին առևտրի ոչ սակագնային կարգավորումը:
 38. Միջազգային առևտրի կարգավորման թաքնված մեթոդները:
 39. Միջազգային առևտրի ժամանակակից տեսությունները
 40. Ծառայությունների ձևերը և դրանց դասակարգումը
 41. Տեղեկատվական ծառայությունների համաշխարհային շուկան
 42. Ապահովագրական ծառայությունների համաշխարհային շուկան
 43. Ծառայությունների համաշխարհային շուկայի պետական, միջպետական և միջազգային կարգավորումը
 44. ՀՀ արտաքին առևտրային ռեժիմը: ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքը, դինամիկան և աշխարհագրությունը
 45. ՀՀ անդամակցությունը ԱՀԿ-ին:
 46. Ազատ տնտեսական գոտիների էությունը և ձևավորման նպատակները:
 47. Ազատ տնտեսական գոտիների ձևերը: ԱՏԳ գործող խթանների համակարգը:
 48. Ազատ տնտեսական գոտիների ձևավորման նախադրյալնորը ՀՀ-ում:
 49. Կապիտալի արտահանման էությունը, շարժառիթները և նպաստող գործոնները:
 50. Կապիտալի միջազգային միգրացիայի ձևերը:
 51. Կապիտալի միջազգային միգրացիայի դինամիկան, կառուցվածքը աշխարհագրական ուղղությունները:
 52. Կապիտալի միգրացիայի հետևանքները ռեցիպիենտ և դոնոր երկրներում
 53. Կապիտալի միգրացիայի ժամանակակից առանձնահատկությունները:
 54. Կապիտալի միջազգային միգրացիայի տեսությունները:
 55. Աշխատուժի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ դրսևորման ձև:
 56. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի պատճառները և ձևերը:
 57. Աշխատուժի միգրացիայի հետևանքները ռեցիպիենտ և դոնոր երկրներում:
 58. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի կարգավորումը:
 59. Ռեէմիգրացիայի խթանումը:
 60. ՀՀ-ի մասնակցությունը միջպետական միգրացիոն գործընթացներին:
 61. Տեխնիկական առաջընթացը և տեխնոլոգիաների միջազգային շարժը: Տեխնիկական առաջընթացի վերլուծության Ջոն-Հիքսի մոդելը:
 62. Տեխնիկական առաջընթացի ազդեցությունը միջազգային առևտրի վրա (տեխնոլոգիական խզման տեսությունը և դրա զարգացումը Ռ. Վերնոնի կողմից)
 63. Տեխնոլոգիաների պաշտպանվածության իրավական ձևերը:
 64. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման եղանակները պայմանագրային և ոչ պայմանագրային):
 65. Միջազգային լիցենզիոն համաձայնագրերը և դրանց ձևերը:
 66. Միջազգային ինժինիրինգ:
 67. ՎԱԿ-երի և վենչուրային (ռիսկային) ֆիրմաների դերը մտավոր սեփականության օբյեկտների համաշխարհային շուկայում:
 68. Տեխնոլոգիաների միջազգային շարժի կարգավորումը:
 69. Տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայի հեռանկարները:
 70. Միջազգային վարձակալական գործառնությունների էությունն ու ձևերը:
 71. ՀՀ-ի մասնակցությունը տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայում:
 72. Վարձակալական գործառնությունների էությունը և ձևերը:
 73. Լիզինգային գործառնությունների առանձնահատկությունները:
 74. Լիզինգային ծառայությունների համաշխարհային շուկան:
 75. Համաշխարհային արժութային հարաբերությունները ՄՏՀ համակարգում: «Արժույթ» հասկացությունը
 76. Ազգային և համաշխարհային արժութային համակարգերը և դրանց տարրերը:
 77. Եվրոպական արժութային համակարգը և դրա զարգացման փուլերը: «Եվրոյի» գոտու ձևավորման նախադրյալները:
 78. Համաշխարհային արժութային համակարգի էվոլյուցիան:
 79. Արժույթի փոխարժեքը և դրա վրա ազդող գործոնները: Արժութային գնանշում:
 80. Արժութային շուկաներ և դրանց ձևերը:
 81. Արժութային գործառնություններ և դրանց ձևերը:
 82. Արժութային դիրք:
 83. Միջազգային վարկային շուկաներ:
 84. Արժույթի միջազգային հիմնադրամ:
 85. Համաշխարհային բանկի խումբ
 86. Վճարային հաշվեկշռի էությունը:
 87. Վճարային հաշվեկշռի կառուցվածքը
 88. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման մեթոդները:
 89. Միջազգային հաշվարկների էությունը
 90. Միջազգային հաշվարկների հիմնական ձևեր:
 91. Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման էությունը և նախադրյալները
 92. Տնտեսական ինտեգրման զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշ կողմերը:
 93. Եվրամիությունը, նրա զարգացման փուլերը և կառավարման մարմինները:
 94. Հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի ասոցիացիան (ՆԱՖԹԱ):
 95. Ինտեգրման գործընթացներն աշխարհի այլ տարածաշրջաններում:
 96. Հայաստան Եվրամիությունը տնտեսական համագործակցությունը
 97. Հարևան երկրների հետ ՀՀ-ի տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները
 98. Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման և ընդլայնման փուլերը:
 99. Եվրասիական տնտեսական միության ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը:
 100. ՀՀ անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը: