Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Էնդոկրինոլոգիա
Հարցեր
 1. Շաքարային դիաբետի դասակարգումը, ծանրության աստիճանները, կոմպենսացիայի և դեկոմպենսացիայի չափանիշները:
 2. Տիպ 1 շաքարային դիաբետի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը:
 3. Տիպ 2 շաքարային դիաբետի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները: Կանխարգելումը (առողջ ապրելակերպի դերը):
 4. Տիպ 1 և տիպ 2 շաքարային դիաբետի տարբերակիչ ախտորոշումը: Ախտորոշման ընթացքում թույլ տրված սխալները:
 5. MODY դիաբետի տեսակները, ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները:
 6. Դիաբետի ուշ բարդությունները: Դիաբետիկ անգիոպաթիայի դասակարգումը և պաթոգենեզը:
 7. Դիաբետիկ նեյրոպաթիայի դասակարգումը, պաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները : Ավտոնոմ նեյրոպաթիայի կլինիկական դրսևորումները:
 8. Էրեկտիլ դիսֆունկցիա: Դասակարգում, պաթոգենեզ և բուժման ժամանակակից մեթոդները:
 9. Դիաբետի ուշ բարդությունների բուժումը:
 10. Դիաբետի սուր բարդությունները՝ դասակարգումը: Կետոացիդոտիկ կոմայի էթիոպաթոգենեզը, զարգացման փուլերը, կլինիկական ընթացքի ձևերը:
 11. Դիաբետիկ կետոացիդոտիկ կոմայի ախտորոշումը և բուժումը:
 12. Հիպերօսմոլյար կոմայի կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը, բուժումը:
 13. Լակտացիդեմիկ կոմայի պաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը, բուժումը:
 14. Հիպոգլիկեմիկ կոմայի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, բուժումը, կանխարգելումը:
 15. Հիպոգլիկեմիկ և հիպերգլիկեմիկ կոմաների տարբերակիչ ախտորոշումը:
 16. Դիաբետիկ ոտնաթաթի պաթոգենեզը, կլինիկական ձևերը, բուժման սկզբունքները:
 17. Տիպ 2 շաքարային դիաբետի բուժու+A20:A24մը: Շաքարիջեցնող պերօրալ դեղահաբեր՝ սուլֆանիլմիզանյութի ածանցյալները և բիգուանիդները, ազդեցության մեխանիզմը, ցուցումները և հակացուցումները, կողմնակի ազդեցությունը:
 18. Տիպ 2 շաքարային դիաբետի բուժումը: Շաքարիջեցնող պերօրալ դեղահաբեր՝ գլինիդներ, տիազոլիդինդիոններ, ինկրետիններ, α-գլյուկոզիդազայի ինհիբիտորներ:
 19. Տիպ 2 շաքարային դիաբետի բուժումը: Շաքարիջեցնող պերօրալ դեղահաբեր՝ վերջին սերնդի դեղորայքային խմբերը: Այդ դեղամիջոցների տեղը և դերը տիպ 2 շաքարային դիաբետի բուժման մեջ:
 20. Ժամանակակից ինսուլինոթերապիան տիպ 2 շաքարային դիաբետի ժամանակ: Երբ սկսել ինսուլինոթերապիան տիպ 2 շաքարային դիաբետի ժամանակ: Ինսուլինոթերապիան վիրահատական միջամտությունների դեպքում:
 21. Տիպ 1 շաքարային դիաբետի բուժումը, ժամանակակից ինսուլինոթերապիայի սկզբունքները, կիրառվող սխեմաները:
 22. Շաքարային դիաբետի բուժման հեռանկարները: Պոմպային ինսուլինոթերապիայի ցուցումները և հակացուցումները: Գլուկոզայի շուրջօրյա մոնիտորինգի համակարգը որպես դիաբետի ախտորոշման և վերահսկման ժամանակակից մեթոդ:
 23. Սննդակարգը շաքարային դիաբետի ժամանակ: Սննդակարգի առանձնահատկությունները տիպ 1 և տիպ 2 շաքարային դիաբետի ժամանակ: Հացային Միավորների հասկացությունը:
 24. Շաքարային դիաբետ և հղիություն: Հղիության պահպանման հակացուցումները շաքարային դիաբետի ժամանակ: Հղիների վարման առանձնահատկությունները շաքարային դիաբետի ժամանակ:
 25. Գեստացիոն շաքարային դիաբետ, ռիսկի գործոնները, ախտորոշումը և բուժումը:
 26. Գլյուկոզայի նկատմամբ տոլերանտության խանգարում ունեցող հիվանդների վարումը
 27. Էնդոկրին համակարգ, հորմոնները և նրանց ազդեցության մեխանիզմը: Նյութափոխանակության հորմոնալ կարգավորումը: Հիպոթալամո-հիպոֆիզար կարգավորումը հետադարձ բացասական կապի սկզբունքով:
 28. Հիպոպիտուիտար համախտանիշի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը և բուժումը:
 29. Հիպոպիտուիտարիզմի բուժումը երեխաների, պատանիների և մեծահասակների մոտ, առանձնահատկությունները:
 30. Ոչ շաքարային դիաբետի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը և բուժումը:
 31. Պարխոնի համախտանիշ էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը և բուժումը:
 32. Հիպերպրոլակտինեմիայի համախտանիշի դասակարգումը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը և բուժման տակտիկան:
 33. Ակրոմեգալիա ՝ էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, դիագնոստիկ ֆունկցիոնալ փորձեր, բուժումը:
 34. Գիգանտիզմ՝ էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը , բուժումը:
 35. Հիպոֆիզար նանիզմի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 36. Ֆարմակոլոգիական փորձեր հիպոֆիզար նանիզմի ախտորոշման համար:
 37. Կարճահասակության տարբերակիչ ախտորոշումը:
 38. Իդիոպաթիկ կարճահասակություն՝ դասակարգում, բուժում:
 39. Ոսկրային համակարգի հասունացումը: Ոսկրային տարիքը որպես ախտորոշման կողմնորոշիչ:
 40. Իցենկո-Կուշինգ հիվանդություն և համախտանիշ՝ պաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 41. Իցենկո-Կուշինգ հիվանդության բուժման տակտիկան: Նելսոնի համախտանիշ՝ էթիոլոգիա, կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 42. Նյարդային անոռեքսիա՝ էնդոկրին դրսևորումները:
 43. "Դատարկ թրքական թամբի" համախտանիշ՝ էթիոլոգիա, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշման լաբորատոր-գործիքային մեթոդները, վարման տակտիկան:
 44. Գլխուղեղի և հիպոֆիզի հորմոնալ ոչ ակտիվ ուռուցքները: Տեսողական, նյարդային և սեռական խանգարումները: Ախտորոշման սկզբունքները և բուժումը:
 45. Ֆեոխրոմոցիտոմա՝ կլինիկական դրսևորումները, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը
 46. Առաջնային ալդոստերոնիզմի կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը, բուժումը:
 47. Առաջնային և երկրորդային հիպերալդոստերոնիզմի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 48. Մակերիկամների կեղևի բնածին դիսֆւնկցիա` 21-հիդրոքսիլազայի դեֆիցիտ, էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը
 49. Մակերիկամների կեղևի բնածին դիսֆւնկցիա`մակերիկամների լիպոիդ հիպերպլազիա, 3b-հիդրոքսիստերոիդդեհիդրոգենազայի, 17a-հիդրոքսիլազայի, 11bհիդրոքսիլազայի դեֆիցիտ, էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը
 50. Ադիսոնի հիվանդության պաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 51. Սուր մակերիկամային անբավարարություն, պատճառները, կլինիկական դրսևորումները, անհետաձգելի օգնություն:
 52. Առաջնային և երկրորդային հիպոկորտիցիզմի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 53. Ինցեդենտալոմա (մակերիկամների հորմոնալ ոչ ակտիվ ուռուցքներ) , տարբերակիչ ախտորոշում: Բուժման մոտեցումները:
 54. Վահանագեղձի ֆիզիոլոգիան: Վահանագեղձի հիվանդությունների լաբորատոր և գործիքային ախտորոշումը:
 55. Յոդային անբավարարության հետևանքով առաջացած հիվանդություններ՝ էպիդեմիոլոգիան, պաթոգենեզը: Անհատական և զանգվածային կանխարգելումը:
 56. Վահանագեղձի հիվանդություններ ինդուկցված յոդով: Կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 57. Հիպոթիրեոզի համախտանիշ՝ էթիոլոգիական դասակարգումը, տարբերակիչ ախտորոշումը: Հիպոթիրեոզի թերապևտիկ "դիմակները":
 58. Հիպոթիրեոզի լաբորատոր ախտորոշումը և բուժումը: Ընթացքի, ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները տարեց հիվանդների մոտ:
 59. Հիպոթիրեոիդային կոմա՝ էթիոպաթոգենեզը, բուժումը:
 60. Վահանագեղձի հիվանդություններ և հղիություն: Հիպոթիրեոզի և թիրեոտոկսիկոզի ախտորոշման և բուժման սկզբունքները հղիության ժամանակ:
 61. Բնածին հիպոթիրեոզի էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները: Բնածին հիպոթիրեոզի սկրինինգը և բուժումը:
 62. Առաջնային և երկրորդային հիպոթիրեոզի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 63. Հիպերթիրեոզի համախտանիշ՝ էթիոլոգիական դասակարգումը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 64. Դիֆուզ տոքսիկ խպիպի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները: Լաբորատոր և գործիքային ախտորոշումը:
 65. Դիֆուզ տոքսիկ խպիպի բուժման մեթոդները:
 66. Հիպերթիրեոզի ռադիոակտիվ յոդով բուժման ցուցումները, հակացուցումները, բարդությունները:
 67. Թիրեոտոքսիկ կրիզ՝ կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը, անհետաձգելի օգնությունը:
 68. Էնդոկրին օֆթալմոպաթիա՝ էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկական և գործիքային ախտորոշման սկզբունքները, բուժումը:
 69. Հանգուցավոր և բազմահանգուցավոր խպիպ: Հասկացողություն վահանագեղձի ֆունկցիոնալ ավտոնոմիայի մասին: Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ: Կլինիկական դրսևորումների առանձնահատկությունները տարեց հիվանդների մոտ, բուժում:
 70. Հանգուցավոր և բազմահանգուցավոր էութիրեոիդ կոլոիդ պրոլիֆերատիվ խպիպ:
 71. Ախտորոշման սկզբունքները, բուժման տարբեր եղանակների ցուցումները և հակացուցումները:
 72. Վահանագեղձի քաղցկեղ՝ դասակարգումը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները:
 73. Քրոնիկական աուտոիմուն թիրեոիդիտ՝ էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները,ախտորոշումը, բուժումը:
 74. Ենթասուր թիրեոիդիտ՝ էթիոպաթոգենեզը կլինիկական դրսևորումները, բուժումը
 75. Թարախային , ֆիբրոզ և հետծննդաբերական թիրեոիդիտ, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 76. Վահանաձև գեղձի տոքսիկ ադենոմայի տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը:
 77. Հիպոկալցեմիայի համախտանիշ՝ դասակարգումը և ախտորոշման ալգորիթմը:
 78. Հիպոպարաթիրեոզի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները և բուժումը:
 79. Հիպերկալցեմիայի համախտանիշ՝ էթիոլոգիական դասակարգումը և ախտորոշման ալգորիթմը:
 80. Հիպերպարաթիրեոզի կլինիկական ձևերը և բուժման սկզբունքները: Ծանր հիպերկալցեմիայի անհետաձգելի բուժման սկզբունքները:
 81. Վաղաժամ սեռական զարգացում` դասակարգում, էթիոպաթոգենեզ, կլինիկական և հորմոնային բնութագիրը:
 82. Վաղաժամ սեռական զարգացում՝ տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները:
 83. Հիպոգոնադոտրոպ հիպոգոնադիզմ, դասակարգումը, կլինիկական դրսևորումները
 84. Հիպոգոնադոտրոպ հիպոգոնադիզմի բուժման սկզբունքները:
 85. Հիպերգոնադոտրոպ հիպոգոնադիզմ՝ դասակարգումը, կլինիկական դրսևորումները
 86. Հիպերգոնադոտրոպ հիպոգոնադիզմի բուժման սկզբունքները:
 87. Առաջնային և երկրորդային հիպոգոնադիզմի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 88. Սեռի տարբերակման խանգարումներ՝ հերմաֆրոդիտիզմի տարբեր տեսակների վաղ տարբերակիչ ախտորոշման սկզբունքները: Սեռի պատկանելիության ընտրությունը:
 89. Գինեկոմաստիա, դասակարգումը,էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 90. Հիպերանդրոգենիայի համախտանիշ, ախտորոշման ալգորիտմ, բուժում:
 91. Զվարանների պոլիկիստոզ՝ էթիոպատոգենեզ, առաջնային և երկրորդային պոլիկիստոզի տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժում:
 92. Սեռական ստերոիդային հորմոնների կիրառման սկզբունքները կլինիկական պրակտիկայում և նրանց համակարգային ազդեծությունը:
 93. Մենոպաւզայի համախտանիշ, կլինիկական ձևերի արտահայտումը: Փոխարինող հորմոնալ թերապիայի ցուցումները:
 94. Օստեոպորոզ, պաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները, ախտորոշումը:
 95. Օստեոպորոզի զարգացման ռիսկի գործոները, բուժման ժամանակակից մեթոդները:
 96. Ճարպակալում՝ էթիոպաթոգենետիկ դասակարգումը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 97. Ճարպակալման տարբեր ձևերի բուժման սկզբունքները: Սննդակարգի և ապրելակերպի դերը: Դեղորայքային բուժման տարբերակները:
 98. Մետաբոլիկ համախտանիշ, պաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում:
 99. Աուտոիմուն պոլիգլանդուլյար համախտանիշներ՝ դասակարգումը, տարբեր տիպերի կլինիկական դրսևորումները:
 100. Աուտոիմուն պոլիգլանդուլյար համախտանիշներ՝ ախտորոշման մեթոդներ, բուժում:
 101. Բազմակի նեոպլազիաների համախտանիշ՝ տեսակները, ախտորոշում և բուժում: