Կատիոնային պորֆիրինների հետ ցերուլոպլազմինի և տրանսֆերինի կոմպլեքսների ստացումը ֆոտոդինամիկ թերապիայի համար

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Համբարձումյանի կարծիքը
Ա.Համբարձումյան (327.3 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մարդանյանի կարծիքը
Ս.Մարդանյան (287.74 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (259.56 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Զաքոյան (777.55 KB)