Արդի խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածապաշարի ոճիմաստային առանձնահատկությունները /հայերենի զուգադրությամբ/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Վ․Պետրոսյանի կարծիքը
Վ․Պետրոսյան (696.38 KB)
Ընդդիմախոս Հ․Բաղդասարյանի կարծիքը
Հ․Բաղդասարյան (1.39 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (709.94 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ.Պետրոսյան (451.53 KB)