Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում /հայերենի զուգադրությամբ/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ռ.Հ. Մելքոնյանի կարծիքը
Ռ. Մելքոնյան (149.65 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Ա. Խաչատրյանի կարծիքը
Լ. Խաչատրյան (243.38 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (1.45 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ. Զաքարյան (518.67 KB)