Փիլոն Ալեքսանդրացին հայ միջնադարյան մեկնություններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2003

Հաստատված