Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության սահմանադրաիրավական հիմքերը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2006

Հաստատված