Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2007

Հաստատված

2006

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ