Գիտության սոցիոլոգիական և գիտելիքի չափելի բնութագրերը (իմացաբանական-մեթոդաբանական վերլուծություն)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված