Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա)

Հարցեր
 1. Թրջում: Թրջման գործընթացի վրա ազդող գործոնները
 2. Մազազերծում: Մազազերծման գործընթացի եղանակները
 3. Մոխրում: Մոխրման գործընթացի վրա ազդող գործոնները
 4. Մոխրազերծում և փափկեցում գործընթացները և դրանց վրա ազդող գործոնները
 5. Պիկելում և թթվեցում գործընթացները և դրանց կարևորությունը կաշվի ու մորթու մշակման համար
 6. Ճարպազերծում: Մորթու մազի ճարպազերծման մեխանիզմի բացատրությունը համաձայն Պ.Ա.Ռեբինդերի
 7. Դաբաղման գործընթացը և դրա նշանակությունը կոշվի և մորթու կառուցվածքի ձևավորման վրա
 8. Քրոմային դաբաղման եղանակները
 9. Ոչխարենու մուշտակի դաբաղման գործընոթացի նկարագրությունը
 10. Վերադաբաղում գործընթացը և դրա նշանակությունը կաշվի մշակման համար
 11. Տանիդային դաբաղում, դրա նշանակությունը տակացու կաշիների ստացման համար
 12. Սինթետիկ դաբաղանյութերով դաբաղում, դրա օգտագործման կարևորությունը վերադաբաղման գործընթացում
 13. Կաշվի և մորթու կաշվենյութի ներկման գործընթացներ, դրանց կատարման նկարագրությունը
 14. Կաշվի և մորթու կաշվենյութի յուղման գործընթացներ, դրանց կատարման նկարագրությունը
 15. Մորթիների մազի ներկման և վերջնամշակման գործընթացներ և գործույթներ
 16. Դաբաղիչ պոլիմերներ (միզանյութդեհիդային, մելամինֆորմալդեհիդային և երկցիաներկամիդֆորմալդեհիդային խեժեր)
 17. Ալդեհիդային և յուղային դաբաղում
 18. Պոլիմերներով դաբաղում
 19. Քրոմի և ալյումինի միացություններով, սինթետիկ դաբաղիչ նյութերով դաբաղում
 20. Կաշվի արտադրության թաց պրոցեսներում օգտագործվող մեքենաներ /փառազերծող, քերող, երկտակող, մզող, հարթեցնող/
 21. Կաշվի մեքենաների դանակաձև լիսեռներ
 22. Մորթիների մազածածկույթը մշակող մեքենաներ /խուզող, կտրող, սանրող, քսիչ, արդուկող և այլն/
 23. Կաշվի չորացման տեսական հիմունքները
 24. Կաշվի չորանոցներ, դրանց տարատեսակները և օգտագործման եղանակները
 25. Կաշվի և մորթու երեսապատման մեքենա-սարքավորումներ և ագրեգատներ
 26. Ձևման ժամանակ նյութերի խելամիտ օգտագործումը բնորոշող գործոնները
 27. Կոշիկի վերնամասի և տակացուի համար նյութի մակերեսի օգտագործման տոկոսի որոշումը
 28. Հիմնական նյութերի ծախսի և անհրաժեշտ քանակի նորմերի սահմանումը
 29. Ձևանմուշների դասավորումը նյութերի ձևման ժամանակ և այդ գործընթացում համակարգչային տեխնիկայի օգտագործումը
 30. Նյութերի կտրման էությունը և եղանակները
 31. Խոնավության ազդեցությունը կոշիկի և կաշվե նյութերի հատկությունների վրա, նրանց հետ խոնավության կապի ձևերը
 32. Կոշիկի վերնամասի և տակացուի խոնավացումը և չորացումը, եղանակները, օգտագործվող սարքավորումները
 33. Կոշիկի ջերմախոնավային մշակումը և սարքավորումները
 34. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի մասնիկների ձևավորման եղանակները
 35. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի մասնիկների ամրացման մեխանիկական եղանակները
 36. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի մասնիկների ամրացման սոսնձային եղանակները
 37. Հարակցության տեսությունները, սոսնձային ամրացման ֆիզիկական հիմունքները և տեխնոլոգիան
 38. Կոշիկի և կաշվե նյութերի սոսնձային միացությունների մեխանիկական ամրությունը
 39. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի մասնիկների և հանգույցների պատրաստումը բարձր հաճախությամբ հոսանքների օգտագործման միջոցով
 40. Կաշվե արտադրանքի արտադրության ձուլման եղանակները
 41. Կոշիկի արտադրության մամլառետինացման եղանակը
 42. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի վերջնամշակումը
 43. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների նախագծման խնդիրները և կարգը
 44. Կոշիկի և կաշվե-գալանտերեսային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացված նախագծում
 45. Կոշիկի արտադրության գործույթային տեխնոլոգիայի ծրագրավորված նախագծումը
 46. Կոշիկի ներբանների և երեսամասերի միացման թելային մեթոդները, նկարագրումը և բնութագրումը
 47. Կոշիկի կրունկների ամրացման եղանակները, նրանց բնութագրումը
 48. Կոշիկի ամրացման սոսնձային եղանակները
 49. Կոշիկի տաք վուլկանացման մեթոդի էությունը, պրոցեսի համար օգտագործվող ռետինյա խեժերը
 50. Ստանդարտացումը: Արտադրանքի որակի վերահսկումը նրա նախագծման, արտադրման փուլում և արտադրման ավարտից հետո
 51. Մանվածքային արտադրության փուլերը, թողարկվող մանվածքների նկարագիրը
 52. Բամբակի մանման արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները և մանման եղանակները
 53. Բամբակի մանման արտադրությունում օգտագործվող հումքը, խառնուրդների կազմման սկզբունքները
 54. Բամբակի մանման արտադրությունում օգտագործվող մանրաթելային հումքի և նրանցից ստացված մանվածքի հատկությունների փոխկապակցությունը, մանվածքի հատկությունների նախագծումը
 55. Բամբակի մանման արտադրության մեքենասարքավորումները և նրանց աշխատանքային սկզբունքը
 56. Բրդի մանման արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները և մանման եղանակները
 57. Բրդի մանման արտադրությունում օգտագործվող հումքը, բրդի տեսականին, դրանց խառնուրդների կազմման սկզբունքները
 58. Բրդի մանման արտադրությունում օգտագործվող մանրաթելային հումքի և նրանցից ստացված մանվածքի հատկությունների փոխկապակցությունը, մանվածքի հատկությունների նախագծումը
 59. Բրդի մանման արտադրության մեքենասարքավորումները և նրանց աշխատանքային սկզբունքը
 60. Վուշի և այլ ցողունային մանրաթելերի մանումը, մանվածքի ստացման յուրահատկությունները և մեքենասարքավորումները
 61. Քիմիական շպատելային մանրաթելերի մանումը, մանվածքի ստացման յուրահատկությունները և մեքենասարքավորումները
 62. Ոլորման արտադրությունը և նրա տեխնոլոգիական գործընթացները
 63. Ոլորված թելերի հատկությունները
 64. Մանվածքի և թելերի նախապատրաստումը ոլորման, զույգավորում, զույգավորող մեքենա
 65. Ոլորման արտադրության մեքենասարքավորումները և նրանց աշխատանքային սկզբունքը
 66. Ձևավոր ոլորում և ձևավոր թելերի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացները
 67. Կարի թելերի ստացման եղանակները և հիմնական առանձնահատկությունները
 68. Կարի թելերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները օգտագործվող հումքը և մեքենասարքավորումները
 69. Մեծածավալ թելերի տեսակները և ձևավորման սկզբունքները
 70. Գործվածքային արտադրության փուլերը, թելերին ներկայացվող պահանջները
 71. Հենքի թելերի նախապատրաստումը գործման, տեխնոլոգիական գործընթացները
 72. Վերափաթաթում: Վերափաթաթման նպատակը և էությունը: Վերափաթաթող մեքենայի տեխնոլոգիական սխեման, կառուցվածքը և աշխատանքը
 73. Հենում: Հենման նպատակը և էությունը: Հենող մեքենայի տեխնոլոգիական սխեման և կառուցվածքային առնձնահատկությունները
 74. Օսլայում: Օսլայման նպատակը: Օսլայի բաղադրությունը և նրան ներկայացվող պահանջները: Օսլայող մեքենան և նրա կառուցվածքը
 75. Ասպավորում և հանգուցակապում: Իրականացման եղանակները և մեքենասարքավորումները
 76. Միջնաթելի նախապատրաստումը գործման: Տեխնոլոգիական գործընթացները և մեքենասարքավորումները
 77. Գործվածքի կառուցվածքը: Գործվածքային հյուսվածքի պարամետրերը: Գործվածքային հյուսվածքների դասակարգումը
 78. Պարզ, փոքր նախշավոր, խոշոր նախշավոր և բարդ հյուսվածքներ
 79. Հարդարման նկար: Հարդարման նկարի կառուցման սկզբունքները: Հարդարման պարամետրերի հաշվարկը
 80. Գործում: Գործվածքային հաստոց: Հաստոցի հիմնական մեխանիզմները և տեխնոլոգիական գործընթացները
 81. Հենքի թելի և պատրաստի գործվածքի տեղաշարժը գործվածքային հաստոցի վրա
 82. Ապրանքային կարգավորիչ, կառուցվածքը և աշխատանքը
 83. Հենքային կարգավորիչ, կառուցվածքը և աշխատանքը
 84. Գործվածքային հաստոցի նախազգուշացնող և ավտոմատ կառավարման մեխանիզմները
 85. Հասկացություններ տրիկոտաժի կառուցվածքի մասին
 86. Տրիկոտաժ իրերի տեսականու կառուցվածքը և դասակարգումը
 87. Հումքը տրիկոտաժային արտադրության համար և նրա նախապատրաստումը հյուսման
 88. Հումքի հատկությունների բնութագիրը
 89. Հումքի որակի ստուգումը
 90. Տրիկոտաժը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները
 91. Գուլպայի արտադրման տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները
 92. Տրիկոտաժային հյուսվածքների տեսակները, պարամետրերը և դրանց հիմնական հատկությունները
 93. Միատակ հենքագործվածքային հյուսվածքներ, նրանց հիմնական հատկությունները
 94. Երկտակ տրիկոտաժ, կառուցվածքը և հիմնական հատկությունները
 95. Լաստիկային հյուսվածքով պաստառներ գործող մեքենաներ, նրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները և աշխատանքի սկզբունքները
 96. Գուլպանասկեղենի արտադրություն, գուլպայի տեսակները և դրանց կառուցվածքը
 97. Տրիկոտաժ վերնահագուստի արտադրություն
 98. Տրիկոտաժ-կար արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացները
 99. Չհյուսված տեքստիլ նյութերի արտադրությունում օգտագործվող հումքը, թողարկվող արտադրանքի տեսականին
 100. Չհյուսված տեքստիլ նյութերի արտադրության տեխնոլոգիաները, նրանց բնութագրերը
 101. Մեխանիկական տեխնոլոգիայով ՉՀՏՆ արտադրություն, հյուսակարման եղանակ, այդ եղանակով արտադրվող նյութերի դասակարգումը, հյուսակարող մեքենայի տեխնոլոգիական սխեման և աշխատանքը, օգտագործվող հյուսվածքների տեսակները
 102. Ասեղածակման եղանակ, արտադրվող նյութերը, ասեղների տեսականին, ասեղնածակող մեքենայի սկզբունքային սխեման և աշխատանքը
 103. Պաստառի տեխնոլոգիական պարամետրերը, նրանց կախվածությունը հումքի կազմից և մեքենայի աշխատանքային ռեժիմից
 104. Ֆիզիկաքիմիական տեխնոլոգիայով ՉՀՏՆ արտադրություն
 105. Նյութեր, թակալակարեր և կարեր, նրանց գոյացման գործընթացները և ամրությունը
 106. Կարարտադրանքի մասնիկների սոսնձային, եռակցովի և համակցված միացությունները
 107. Կարարտադրանքի խոնավաջերմային մշակման գործընթացի էությունը, գործելակարգը և մեքենասարքավորումները
 108. Վերնահագուստի հիմնական մասնիկների սկզբնական մշակումը
 109. Գրպանների, օձիքների, լանջաեզրերի և թևքերի մշակումը
 110. Գրպանների, օձիքների, լանջաեզրերի և թևքերի հավաքումը
 111. Կիսաշրջազգեստների և զգեստների արտադրման գործընթացները
 112. Վերնաշապիքների և անդրավարտիքների արտադրման գործընթացները
 113. Տրիկոտաժե և մորթե իրերի ու արտադրական հագուստի մշակման առանձնահատկությունները
 114. Կարարտադրանքի արտադրման գործընթացների ավտոմատացման և համալիր մեքենայացման հիմնական ուղղությունները
 115. Կարարտադրանքի որակը բնորոշող գործոնները և տեխնիկական ուղղությունները
 116. Կարարտադրանքի ձևանների մակերեսի որոշման եղանակները, մասնիկների և դասավորվածքների պատրաստումը
 117. Գործվածքի առանձին կտորների խելամիտ օգտագործման եղանակները, նյութերի ծախսի նորմավորումը, սերիաների հաշվարկը
 118. Նյութերի կտրատման եղանակները և սարքավորումները, ձևող մեքենաներ
 119. Տեքստիլ նյութերի ձևման ոչ հպումային եղանակները
 120. Նյութերի նախապատրաստման և ձևման գործընթացները, գործվածքների բեռնաթափումը և տեղափոխումը, որակի վերահսկումը
 121. Գործվածքի փռումը, փռվածքի և կարարտադրանքի մասնիկների կտրումը
 122. Ձևման արտադրության եզրափակիչ գործույթները
 123. Նախապատրաստական և ձևման արտադրությունների տեխնոլոգիական գործընթացների նախագծման խնդիրները և կարգը
 124. Կարի արտադրամասերի տեխնոլոգիական գործընթացների նախագծման խնդիրները և կարգը
 125. Կարարտադրանքի արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացների գրաֆիկների կառուցումը և լավարկումը