Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա)

Հարցաշար
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ
Հարցեր
 1. Ոռոգման անհրաժեշտության հիմնավորումը:
 2. Ոռոգման նպատակներն ու խնդիրները:
 3. Ոռոգման համար օգտագործվող ջրաղբյուրները, ջուր վերցնելու եղանակները և պահանջները ոռոգման ջրի նկատմամբ:
 4. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմի սահմանումը:
 5. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի գումարային ջրասպառումը և որոշման մեթոդիկան:
 6. Ոռոգման և ջրման նորմերի սահմանումը և որոշումը:
 7. Հիդրոմոդուլի գրաֆիկի կազմումն ու կոմպլեկտավորումը:
 8. Ոռոգման համակարգերի դասակարգումը, համակարգի կառուցվածքը և տարրերը:
 9. Ոռոգման բաց ջրանցքների կոնստրուկցիան, ջրանցքների հաշվարկային ծախսերի սահմանումը:
 10. Ոռոգման ջրանցքների հիդրավլիկական հաշվարկը:
 11. Ոռոգման համակարգերում նախագծվող կառուցվածքներն ու դրանց ֆունցիաները:
 12. Ոռոգման փակ համակարգի կառուցվածքը, հաշվարկային ծախսերի որոշումը:
 13. Ջրի կորուստների տեսակները ոռոգման ջրանցքներից, դրանց որոշումը և պայքարի միջոցառումները:
 14. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մակերեսային եղանակով ոռոգման գործընթացի գնահատումը:
 15. Անրևացմամբ ոռոգման եղանակի սկզբունքները, կիրառման պայմանները և հաշվարկը:
 16. Կաթիլային ոռոգման եղանակի սկզբունքները, կիրառման պայմանները և հաշվարկը:
 17. Ենթահողային ոռոգման եղանակի կիրառման պայմաններն ու առանձնահատկությունները:
 18. Ոռոգումը գրունտային ջրերով:
 19. Ոռոգման հատուկ տեսակները և բովանդակությունը:
 20. Աղուտ և ալկալի հողերի մելիորացիան:
 21. Աղակալված հողերի կապիտալ լվացում, լվացման նորմի և ժամկետների որոշումը:
 22. Չորացման ( ցամաքեցման) համակարգի կառուցվածքը, ջրանցքների հաշվարկային ծախսերի որոշումը:
 23. Հողի խոնավության որոշման, չափման մեթոդները: Հողում խոնավության պաշարի որոշումը:
 24. Դրենաժային և մակերեսային հոսքի մոդուլների սահմանումը և որոշումը:
 25. Հողի ջրային էրոզիայի առաջացման պատճառները և հակաէրոզիոն հիդրոտեխնիկական միջոցառումների կիրառումը:
 26. Գրունտային պատվարների դասակարգումը
 27. Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների հիմնական բնութագրերը
 28. Հողային պատվարների կոնստրուկտիվ տարրերը:
 29. Հողային պատվարների ցամաքուրդները և կոնստրուկցիան:
 30. Հողային պատվարների ընդլայնական կտրվածքի նախագծումը, շեպերի ամրացումը:
 31. Հողային պատվարի հակաֆիլտրացիոն տարրերը, կոնստրուկցիաները և չափերը;
 32. Հողային պատվարի մարմնից ֆիլտրացիայի տեսությունը:
 33. Գրունտային պատվարների ֆիլտրացիայի ամրության հաշվարկը:
 34. Ջրամբարի բնորոշ ծավալների հաշվարկը և դրանց համապատասխան նիշերը:
 35. Քարահողային պատվարներ, ընդլայնական կտրվածքի կոնստրուկտիվ տարրեր:
 36. Քարալիցքային պատվարներ, կոնստրուկցիան, հակաֆիլտրացիոն տարրերը:
 37. Հողային պատվարների կառուցման եղանակները, գրունտներին ներկայացվող պահանջները:
 38. Հորանային ջրհեռ կառուցվածքի կոնստրուկցիան և հաշվարկը:
 39. Ջրհեռ կառուցվածքներ, հաշվարկային ելքերի որոշումը:
 40. Իռիգացիոն ջրթողների կոնստրուկցիան և հաշվարկը:
 41. Բետոնային գրավիտացիոն պատվարներ ոչ ժայռային գրունտների վրա, սխեմաները, կոնստրուկտիվ տարրերը:
 42. Շինարարարական ելքերը հեռացնող կառուցվածքները:
 43. Ջրհեռ կառուցվածքները գրունտային պատվարներում:
 44. Բետոնային գրավիտացիոն պատվարներ ոչ ժայռային գրունտների վրա:
 45. Բետոնային գրավիտացիոն պատվարներ ժայռային գրունտների վրա:
 46. Ակվեդուկներ, կիրառման պայմանները, կոնստրուկցիան և հիդրավլիկական հաշվարկը:
 47. Դյուկերներ, կիրառման պայմանները, կոնստրուկցիան, հաշվարկը:
 48. Պատվարային և ոչ պատվարային ջրընդունիչների տիպերը:
 49. Հիդրոտեխնիկական թունելներ, դասակարգումը, կիրառման պայմանները, հաշվարկը:
 50. Լծորդող կառուցվածքները ջրանցքներում:
 51. Հասկացություն հողի և դրա բերրիության մասին, բերրիության տեսակները և բարձրացման ուղիները:
 52. Հողառաջացնող մայրատեսակները, դրանց կարգաբանումը: Հողի հանքային մասի առաջացումը:
 53. Ապարների հողմահարման գործընթացը, հողմահարման ձևերը: Հողմահարման դերը հողառաջացման գործում:
 54. Հողի մեխանիկական կազմը, դրա կարգաբանումը և դերը հողի հիմնական հատկությունների ձևավորման գործում:
 55. Հողագոյացման գործընթացի էությունը: Կենդանի օրգանիզմների դերը հողառաջացման գործում:
 56. Հողի հումուսը, դրա քանակական ու որակական կազմը: Հումուսի դերը հողագոյացման և հողի բերրիության ստեղծման գործում:
 57. Հասկացություն բուսական ֆորմացիաների մասին, դրանց խմբավորումները և դերը հողագոյացման գործընթացում:
 58. Հողի պրոֆիլի ձևավորումը և դրա մորֆոլոգիական (ձևաբանական) հատկանիշները:
 59. Հողային լուծույթը, դրա դերը բույսի կյանքում և գյուղատնտեսական նշանակությունը:
 60. Հողային լուծույթի հիմնական հատկությունները և դրանց կարգավորման ուղիները: Հողի բուֆերականությունը:
 61. Հողի ստրուկտուրան, դրա ագրոնոմիական նշանակությունը: Ստրուկտուրայի առաջացման գործոնները և քայքայման պատճառները:
 62. Ջրի ձևերը հողում, շարժման օրենքները, մատչելիությունը բույսերի համար:
 63. Հողի ջրային հատկությունները, դրանց բարելավման միջոցառումները:
 64. Հողակազմող գործընթացի գործոնները: Վ.Դոկուչաևի ուսմունքը հողակազմող գործընթացի գործոնների մասին:
 65. ՀՀ բնահողային գոտիները և հիմնական հողային տիպերը:
 66. Կիսաանապատային գորշ հողեր, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 67. Ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 68. Աղուտ-ալկալի հողերը, առաջացման պայմանները, մելիորացիան:
 69. Սևահողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 70. Շագանակագույն հողերը, առաջացման պայմանները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 71. Անտառային դարչնագույն հողեր, առաջացման պայմանները, հիմնական հատ-կությունները:
 72. Անտառային գորշ հողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները:
 73. Քարքարոտ և ճահճային հողերի մելիորացման առանձնահատկությունները:
 74. Հողի էրոզիան, դրա տեսակները, պայքարի միջոցառումները:
 75. Հողային կադաստր և դրա բաղկացուցւչ մասերը: Հողային կադատրի դերը արդյունավետ հողօգտագործման հարցում:
 76. Գյուղատնտեսական բույսերի կյանքի պայմանները, անհրաժեշտ գործոնները և դրանց կանոնավորումը:
 77. Գիտական երկրագործության օրենքները և դրանց բացահայտումը:
 78. Հողի ջրային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 79. Հողի օդային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 80. Հողի ջերմային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 81. Հողի սննդային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 82. Հասկացություն մոլախոտային բուսականության մասին, դրանց հասցրած վնասը, կենսաբանական առանձնահատկությունները:
 83. Մոլախոտերի դասակարգումը:
 84. Մակաբույծ մոլախոտերը և պայքարը դրանց դեմ:
 85. Մոլախոտերի հաշվառման մեթոդները, քարտեզագրումը:
 86. Մոլախոտերի դեմ պայքարի նախազգուշական միջոցառումները:
 87. Մոլախոտերի դեմ պայքարի ագրոտեխնիկական միջոցառումները:
 88. Մոլախոտերի դեմ պայքարի քիմիական եղանակը:
 89. Հողի մշակման գիտական հիմունքները և խնդիրները:
 90. Հողի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները:
 91. Հողի հիմնական և մակերեսային մշակման եղանակներն ու ձևերը:
 92. Ջրային և հողմային էրոզիայի ենթակա հողերի մշակման առանձնահատկությունները: Հողի մշակման նվազեցումը և դրա ագրոտնտեսական հիմնավորումը:
 93. Բույսերի հաջորդականության անհրաժեշտության պատճառները:
 94. Ուսմունք ցանքաշրջանառության մասին, անհերթափոխ ցանքեր, մոնոկուլտուրա:
 95. Ցելերը, դրանց դասակարգումը և դերը որպես նախորդ:
 96. Ցանքաշրջանառությունների դասակարգումը:
 97. Միջանկյալ մշակաբույսերը ցանքաշրջանառություններում:
 98. Երկրագործության համակարգերը և դրանց պատմական զարգացումը:
 99. Ոռոգվող հողերի մշակման առանձնահատկությունները:
 100. Մշակաբույսերի գնահատումը որպես նախորդ: