ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ (Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա)

Հարցեր
 1. Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը:
 2. Մասնիկների առաձգական բախումներ: Ինվարիանտ հատույթ:
 3. Դաշտի քառաչափ պոտենցիալ: Լիցքի շարժման հավասարումը դաշտում:
 4. Լիցքի շարժումը հաստատուն համասեռ էլեկտրամագնիսական դաշտում:
 5. Լիցքի շարժումը հարթ և շրջանային բևեռացման ալիքի դաշտերում:
 6. Էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզորը:
 7. Լորենցի ձևափոխությունները դաշտի համար:
 8. Էլեկտրամագնիսական դաշտի ինվարիանտները:
 9. Գործողությունը էլեկտրամագնիսական դաշտի համար և Մաքսվելի հավասարումները:
 10. Անընդհատության հավասարումը, էներգիայի խտություն և հոսք:
 11. Հավասարաչափ շարժվող լիցքի դաշտը:
 12. Դիպոլային մոմենտ: Մագնիսական մոմենտ:
 13. Ուշացող պոտենցիալներ:
 14. Լիենար-Վիխերտի պոտենցիալները:
 15. Ալիքային հավասարում: Հարթ ալիքներ:
 16. Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիքներ: Սպեկտրալ վերլուծություն:
 17. Էլեկտրաստատիկ դաշտի վերլուծություն: Դաշտի սեփական տատանումներ:
 18. Լիցքերի համակարգի դաշտը մեծ հեռավորություններում:
 19. Դիպոլային ճառագայթում:
 20. Արագացումով շարժվող լիցքի ճառագայթումը:
 21. Մագնիսաարգելակային ճառագայթում:
 22. Ճառագայթման սպեկտրալ տարրալուծումը ուլտրառելյատիվիստիկ դեպքում:
 23. Քվանտային մեխանիկայի հիմունքները:
 24. Էլեկտրամագնիսական դաշտի քվանտացումը:
 25. Դիրակի հավասարումը:
 26. Սահմանային անցում ոչռելյատիվիստիկ քվանտային մեխանիկային:
 27. Էլեկտրոն-պոզիտրոնային դաշտի քվանտացումը:
 28. Քվանտային էլեկտրադինամիկայի հիմնական հավասարումները:
 29. Ֆոտոնի ցրումը էլեկտրոնով:
 30. Դաշտի հավասարումը դիէլեկտրիկներում դիսպերսիայի բացակայության դեպքում:
 31. Դիէլեկտրիկ թափանցելիության դիսպերսիան: Դիէլելկտրիկ թափանցելիությունը շատ մեծ հաճախությունների դեպքում:
 32. Դիէլեկտրիկ թափանցելիության իրական և կեղծ մասերի կապը:
 33. Երկրաչափական օպտիկա: Ալիքների անդրադարձումը և բեկումը:
 34. Ալիքների տարածումը անհամասեռ միջավայրում:
 35. Էլեկտրամագնիսական տատանումները ռեզոնատորներում:
 36. Ալիքների տարածումը ալիքատարներում:
 37. Արագ մասնիկների իոնիզացիոն կորուստները նյութի մեջ:
 38. Արգելակային ճառագայթում:
 39. Չերենկովի և անցումային ճառագայթումներ:
 40. Գերհաղորդիչների մագնիսական հատկությունները: Գերհաղորդական հոսանք:
 41. Կրիտիկական դաշտի գաղափարը գերհաղորդականության մեջ:
 42. Գերհաղորդականության միջանկյալ վիճակի ստրուկտուրան:
 43. Պլազմային հաճախություն: Ալիքները պլազմայում: Լանդաուի մարում:
 44. Պլազմայի վիճակի հավասարում: Պլազման որպես հեղուկ: Իդեալական պլազմա:
 45. Լիցքակիրների բաշխման ֆունկցիաները պլազմայում: Լյուվիլի հավասարում:
 46. Բոլցմանի կինետիկ հավասարումը: H-թեորեմ: Պլազմայի նկարագրությունը մակրոսկոպիկ հավասարումների միջոցով:
 47. Սառը պլազմայի դիէլեկտրիկ թափանցելիություն: Պլազմային տատանումներ: Լայնական ալիքները սառը պլազմայում:
 48. Երկայնական ալիքները պլազմայում: Իոնաձայնային ալիքներ: Վլասովի հավասարումը:
 49. Արագացուցչային մագնիսներ՝ երկբևեռ, քառաբևեռ, բազմաբևեռ մագնիսներ, համակցված ֆունկցիայով մագնիսներ, սոլենոիդ:
 50. Էլեկտրամագնիսական դաշտում լիցքավորված մասնիկների շարժման հավասարումը: Ուղղորդող մագնիսական դաշտ և մասնիկների կիզակետում:
 51. Շարժման գծային հավասարումների լուծումները: Կոսինուսանման և սինուսանման հետագծեր: Դիսպերսիոն ֆունկցիա: Մատրիցական ներկայացում:
 52. Մասնիկների շարժման վերլուծությունը մատրիցներով: Ձևափոխության մատրիցներ (ազատ հատված, երկբևեռ և քառաբևեռ մագնիսներ): Բարակ ոսպնյակի մոտարկում:
 53. Ֆոկուսացումը երկբևեռ մագնիսներում: Սեկտոր և ուղղանկյուն մագնիսներ: Եզրային դաշտերի ազդեցությունը:
 54. Քառաբևեռ մագնիսների համակարգեր
 55. Քառաբևեռ և թեքող մագնիսներից կազմված օպտիկական համակարգեր: Սիմետրիկ, աքրոմատ և իզոքրոն համակարգեր:
 56. Մասնիկների փնջերի հիմնական բնութագրերը: Փուլային տարածության և մասնիկների համույթի գաղափարի կիրառումը փնջերը նկարագրելիս:
 57. Փուլային էլիպս և Կուրանտ-Սնայդերի ինվարիանտ: Լիուվիլի թեորեմը: Փնջի էմիտանս:
 58. Բետատրոն ֆունկցիաներ: Փնջի դինամիկայի նկարագրությունը դրանց միջոցով: Փնջի պարուրիչ:
 59. Ճառագայթումը թեքող մագնիսներում: Հիմնական բնութագրերը՝ հզորություն, սպեկտր, տարածական և ժամանակային կոհերենտություն: Սպեկտրալ պայծառություն:
 60. Վիգլեր/անդուլյատորային ճառագայթում: Ֆունդամենտալ ալիքի երկարություն, հզորություն, տարածական և սպեկտրալ բաշխվածություն:
 61. Մասնիկների շարժումը ցիկլիկ արագացուցիչներում: Թույլ և ուժեղ կիզակետմամբ արագացուցիչներ: Մասնիկների լայնական տատանումները, Հիլլի հավասարում: Ֆլոկեի թեորեմը: Կայունության վերլուծություն:
 62. Պարբերական բետատրոնային և դիսպերսիոն ֆունկցիաներ: Բետատրոնային տատանումների հաճախություն: Տարածական խտացման գործակից:
 63. Լայնական տատանումները խոտորումների առկայության դեպքում: Ամբողջ և պարամետրիկ ռեզոնանսներ: Ռեզոնանսային ցանց և բետատրոնային տատանումների հաճախության ընտրությունը: Քրոմատիկություն:
 64. Փնջի դինամիկան երկայնական փուլային տարածությունում: Էներգիայի կորուստն ու վերականգնումը: Փոքր տատանումներ: Փուլային կայունություն:
 65. Երկայնական մեծ տատանումներ: Մասնիկների ինքնափուլավորում: Էներգիական տատանումների սեպարատրիս: Ակսեպտանս և փնջի երկարություն:
 66. Սինքրոտրոն ճառագայթման ազդեցությունը արագացուցչում մասնիկների շարժման վրա: Երկայնական և լայնական տատանումների ռադիացիոն մարում:
 67. Քվանտային գրգռումներ: Ռադիացիոն մարման և քվանտային գրգռումների միջև հավասարակշռության արդյունքում ձևավորված փնջի բնութագրերը:
 68. Ցիկլիկ արագացուցիչներ տարանջատված և համատեղված ֆունկցիաներով: Սինքրոտրոն և կուտակիչ օղակ:
 69. Ցիկլոտրոն, ֆազատրոն: Միկրոտրոն: Իզոքրոն ցիկլոտրոն:Աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները:
 70. Ներարկման համակարգերը: Հիմնական պահանջներն ու մոտեցումները: Բազմապտույտ ներարկում: Տեղափոխման հատվածի և արագացուցչի ակսեպտանսների համաձայնեցումը:
 71. Դուրս բերման համակարգերը: Միապտույտ և բազմապտույտ դուրս բերում: Փնջի հատման եղանակը: Դանդաղ դուրս բերում առաջին և երկրորդ կարգի ռեզոնանսներով: Հիմնական առանձնահատկությունները:
 72. Ներփնջային միապատիկ և բազմապատիկ ցրում: Տուշեկի էֆեկտը և փնջի կյանքի տևողությունը:
 73. Մնացորդային գազի ազդեցությունը փնջի վրա: Ցրումներ և իոնների գրավում:
 74. Փնջի տարածական լիցք և բետատրոնային տատանումների հաճախության շեղում:
 75. Կիլվատերային դաշտերի գրգռումը և արագացուցչի իմպեդանս: Փնջի միաթանձրուկ և բազմաթանձրուկ անկայունություններ:
 76. Արագացուցիչներ կանգուն և վազող ալիքների հիման վրա: Ինքնափուլավորում: Ձևափոխության մատրիցը արագացնող սեկցիայում:
 77. Կիզակետման առանձնահատկությունները գծային արագացուցիչներում: Մասնիկների կոհերենտ տատանումներ և խոտորված ֆազային էլիպս:
 78. Դիսպերսիոն էֆեկտները գծային արագացուցիչներում: Փնջի էմիտանսը պահելու պրոբլեմները:
 79. Լանդաուի մարումը գծային արագացուցիչներում: ԲՆՍ մարում:
 80. Ազատ էլեկտրոնային լազեր: Սկզբունքը և տեսակները:
 81. Արագացում կիլվատերային դաշտերում: Կերպափոխության գործակից:
 82. Արագացում պլազմայում: Հիմնական մոտեցումերը և փունջ-պլազմա փոխազդեցության նկարագրությունը:
 83. Ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ:
 84. Տարբեր տեսակի լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների ռադիացիոն ակտիվությունը: Ռադիացիոն դոզայի չափման հիմնական միավորները:
 85. Սպասարկող աշխատակազմի աշխատանքի անվտանգության ապահովումը: Ճառագայթման ազդեցությունը նյութերի և ռադիոէլեկտրոնային սարքերի վրա:
 86. Էլեկտրոնային էմիսիա` ջերմաէմիսիա, ինքնաէմիսիա, պլազմայի էմիսիա, ֆոտոէմիսիա, լազերային էմիսիա: Էմիսիայի յուրաքանչյուր տեսակի վրա հիմնված կատոդների հիմնական բնութագրերը:
 87. Էլեկտրոնային թնդանոթներ: Փնջերի ձևավորումը: Պերվեանս, Էմիտանս, փնջերի պայծառությունը: Փոքր էմիտանսով էլեկտրոնային փնջերի ձևավորումը: Էլեկտրոնային թնդանոթների տեսակները:
 88. Արագացուցիչների մագնիսական համակարգերը: Մագնիսական համակարգերի տարրերի կառուցողական առանձնահատկությունները: Սնուցման համակարգերը և պահանջը նրանց նկատմամբ:
 89. Արագացուցիչներում լիցքավորված մասնիկների արագացման համակարգերը: ԲՀ-ռեզոնատորներ: Հզորության աղբյուրներ: Հիմնական առանձնահատկությունները: Բարձրհաճախային կիզակետում և արագացում:
 90. Էլեկտրամագնիսական ալիքատարների և ռեզոնատորների հիմնական հատկությունները: Կանգուն և վազող ալիքներով ռեզոնատորներ: Դիէլեկտրիկ և դիաֆրագմային ալիքատարներ:
 91. Վակուումի գաղափարը և դասակարգումը: Վակուումը արագացուցիչնեում: Բարձր և գերբարձր վակուումի ստացման մեթոդները: Օգտագործվող պոմպերի նկարագրությունը: Վակուումի չափման հիմնական եղանակները:
 92. Արագացուցչի վակուումային համակարգերի ինտեգրալ/դիֆերենցիալ բնութագրերը և թողունակությունը:
 93. Գազային լարվածության աղբյուրները և դրանց բնութագրերը վակուումային համակարգերում: Վակուումային համակարգերում գործող ուժերը և դրանց ազդեցությունը երկրաչափական պարամետրերի վրա:
 94. Արագացուցչի կենտրոնացված ղեկավարման համակարգ: Կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Առանձին համակարգերի ղեկավարման սկզբունքները: Անվտանգության վերահսկողություն:
 95. Փնջերի դիագնոստիկ համակարգեր: Փնջի բութագրերի (լիցքի, էներգիայի, էներգիական ցրվածության, դիրքի, կտրվածքի և այլն) չափումը: Մեթոդների և օգտագործվող սարքերի նկարագրությունը:
 96. Հովացման համակարգեր: Առանձին համակարգերի համար դրանց կիրառման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները:
 97. Արագացուցիչներում օգտագործվող հիմնական նյութերը: Վակուումային կոմպոնենտների միացման ձևերը և հանգույցների տեսակները (СF, KF, ISO, ASA):
 98. Արագացուցչի բաղադրիչների միացման վակուումային խտության գաղափարը: Արտահոսքերի ստուգումը վակուումային համակարգերում: Հիմնական սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները: Վակուումային համակարգերի մաքրման մեթոդները:
 99. Արագացուցչային տեխնիկայում օգտագործվող էլեմենտների պատրաստման ճշտությունների և մակերևութային անհարթությունների նկատմամբ դրվող պահանջները:
 100. Արագացնող սեկցիաների պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները և օգտագործվող հիմնական նյութերը: Արագացնող սեկցիաների կարգավորման (tuning) տեխնոլոգիաները և դրանց անցկացման անհրաժեշտությունը:
 101. Կերամիկական միացությունների դերը արագացուցչային տեխնիկայում: Մետաղ-կերամիկական կոմպոնենտների միացման հիմնական մեթոդները: Զոդման (brazing) և եռակցման (welding) պրոցեսների հիմնական տարբերությունները: Զոդման պրոցեսի ազդեցությունը արագացնող ստրուկտուրայի բնութագրերի վրա: