Հասմիկ Գալստյանի հրապարակումները

Դասավորել ըստ
Տարի
Publication year (field_publication_year)

Հոդված

Վահրամաբերդ գյուղի քնարական բանահյուսությունը. Մանիներ

Հատոր. 9 Էջ. 186-189 (2006)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2006. Վահրամաբերդ գյուղի քնարական բանահյուսությունը. Մանիներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտակական հետազոտությունների կենտրոն, գիտական աշխատություններ, Գյումրի, պրակ 9, էջ 186-189:


Սատանան հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում

Հատոր. 14 Էջ. 92-105 (2011)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2011. Սատանան հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. ՀՀԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, հ. XIV, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, էջ 92-105:


Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները

No. 3 Էջ. 162-168 (2012)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2012. Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները. Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 3, Էջ 162-168:


Թպղան հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սնահավատական զրույցներում

Հատոր. 19 Էջ. 177-185 (2016)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2016. Թպղան հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սնահավատական զրույցներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, հ. XIX, Գյումրի, էջ 177-185:


Շվոտը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում

Հատոր. 651 No. 3 Էջ. 263-279 (2017)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2017. Շվոտը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 3 (651), Երևան, էջ 263-279:


Ալը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում

Հատոր. 1 No. 22 Էջ. 42-53 (2017)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2017. Ալը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. Բանբեր Երևանի համալսարանի, հայագիտություն, N1(22), Երևան, էջ 42-53:


Գիտաժողովի նյութ

Սնահավատական զրույցներ (ըստ Վահրամաբերդ գյուղի սուրբ գրքերի վերաբերյալ պատմությունների)

Հայ ժողովրդական մշակույթ

Հատոր. 14 Էջ. 28-37, (2007)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2007. Սնահավատական զրույցներ (ըստ Վահրամաբերդ գյուղի սուրբ գրքերի վերաբերյալ պատմությունների). Հայ ժողովրդական մշակույթ, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, հ. XIV, Երևան, էջ 28-37:


Երգիծական բանահյուսության արդի գրառումներ Վահրամաբերդից

Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը

Հատոր. 7 Էջ. 267-272, (2007)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2007. Երգիծական բանահյուսության արդի գրառումներ Վահրամաբերդից. «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, էջ 267-272:


Հուշեր Մինասի «Սպասման» մասին

Խորենացի հանդես

No. 1-2 Էջ. 83-85, (2009)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2009. Հուշեր Մինասի «Սպասման» մասին. Խորենացի հանդես, Երևան, № 1-2, էջ 83-85:


Դևը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում

Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին

Էջ. 180-188, (2019)

Նկարագրություն: Գալստյան Հ. 2019. Դևը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում, Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան, էջ 180-188: