Սովորողների հանրամշակութային հաղորդակցական կոմպետենտության ձևավորման հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Дата защиты
Завершено

2018

Подтверждено

2017

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ