Նանոմետրական հոսքագծային անալոգա-թվային կերպափոխիչների ավտոմատացված նախագծման միջոցների մշակումը և հետազատումը

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Дата защиты
Завершено

2018

Подтверждено