Ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված ֆիզիկական նախագծումը սխեմատեխնիկական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Дата защиты
Завершено

2019

Подтверждено